توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– معناي رشد
– انطباق قانون مدنی با فقه
– گذري بر زمان تصویب قانون مدنی
– تعیین سن براي رشد
– اذن در شیء اذن در لوازم آن
فصل دوم: سن رشد
– ورود عبارت «سن رشد» به قانون مدنی
– اولین جرقه در تغییر سن رشد
– انقلاب اسلامی و موضوع «سن رشد»
فصل سوم: تفسیر ماده 1210 قانون مدنی
– شرح و تفسیر ماده 1210 و تبصره آن از سوي شوراي عالی قضائی
– ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موضوع
– اصلاحات دائمی قانون مدنی بعد از اصلاحات آزمایشی در دهه شصت
– درخواست اعلام مغایرت ماده 1210 با شرع و پاسخ شوراي نگهبان
– نظریات مشورتی اداره حقوقی، اسناد و مترجمین قوه قضاییه
– آیا قانون راجع به رشد متعاملین نسخ نشده است؟
و…
فصل چهارم: روایات و فقاهت
– نگاهی به روایات
– استفتاء از فقهاي معاصر
فصل پنجم: تطبیق و نتیجه گیري
– تطبیق میان آراء و نظرات استنادي در این موضوع
– نتیجه گیري
فهرست منابع