توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: مفاهیم و مبانی اخلاق، حقوق و اقتصاد
– مفاهیم اخلاقی
– مبانی اخلاق
– نسبی یا مطلق بودن اخلاق
– عینی گرایی و ذهنی گرایی اخلاقی
– مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق و اقتصاد)
فصل دوم: مکتب‌ها، رویکردها و روش‌های تحلیل اقتصادی حقوق
– مکتب ها و گرایش های تحلیل اقتصادی حقوق
– رویکردها و روش‌های تحلیل اقتصادی حقوق
– اخلاق، حقوق و اقتصاد (استقلال یا وابستگی)
– اندیشمندان حقوق و اقتصاد
– اندیشمندان اخلاق و اقتصاد
فصل سوم: قلمرو اجرایی اخلاق، حقوق و اقتصاد
– ارتباط مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی
– نگرش اقتصادي به اصول اخلاقی در قرارداده
– تحلیل اقتصادی مراحل قراردادی
فصل چهارم: تحلیل اقتصادي اصول اخلاقی در قرارداد
– تحلیل آماري نتایج پرسشنامه
– اصل حسن نیت
– اصل انصاف
– اصل عدم تبعیض
– اصل عدالت
– اصل عدم تدلیس و فریب
– اصل صداقت
– اصل تعهد به همکاری
– تحلیل مطلوبیت
– تحلیل کارایی و رفاه
منابع و مآخذ
پیوست: پرسشنامه
– تحلیل آماری نتایج پرسشنامه
– اصل حسن نیت
– اصل عدم تدلیس و فریب
– تحلیل مطلوبیت