توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات وقف
– مفاهیم و پیشینه
– مبانی وقف
– آثار و شرایط وقف
فصل دوم: امکان سنجی وقف پول
– مفاهیم و پیشینه
– مالیت و ماهیت مثلی یا قیمی پول
– بررسی وقف پول‌های دارای ارزش ذاتی
– بررسی وقف پول‌های اعتباری
فصل سوم: امکان سنجی وقف سهام و سهم الشرکه
– شناسایی سهام شرکت‌ها
– ادله‌ی موافقان و مخالفان وقف سهام
– بررسی وقف سهم الشرکه و تطبیق وقف سهام و سهم الشرکه با انتقال سهام و سهم الشرکه
نتیجه گیري و پیشنهادات
منابع و مآخذ