توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– تبیین مفاهیم
– حکم تکلیفی طلاق و نکاح
– وضعیت اموال موجود در زندگی مشترک
فصل اول: نفقه، بعد از انحلال نکاح
فصل دوم: مهریه، بعد از انحلال نکاح
فصل سوم: ارث زوجین پس از انحلال عقد
فصل چهارم: مصادیق مالی غیر قطعی
فصل پنجم: خسارات معنوی
فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
فصل هفتم: وصول مطالبات مالی
فهرست منابع