توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: مفاهیم، خاستگاه و معیارهای بنیادی ترافعی بودن
– مفهوم و پیشینه تاریخی ترافعی بودن
– معیارهای بنیادی ترافعی بودن
فصل دوم: دادرسی ترافعی نسبت به مظنونان
– قواعد دادرسی ترافعی در مرحله تحت نظر
– الزامات مربوط به مرحله دستگیری و بازجویی
فصل سوم: حقوق دفاعی و تامینی متهم در دادرسی ترافعی
– حقوق تامینی متهم
– شاخص‌های حقوق دفاعی متهم در بستر ترافعی بودن
فصل چهارم: ترافعی بودن در پرتو حقوق شاکی و شهود
– بایسته‌های مربوط به شاکی
– شاخص‌های دادرسی ترافعی نسبت به شهود و مطلعین بر آمد
فهرست منابع