ترجمه فصل های 2 و 9 کتاب Law Texts
همراه با اصول و فنون ترجمه
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
این کتاب مشتمل است بر:
ترجمه فصل 2شرکت های چند ملیتی
ترجمه فصل 9معاملات بیع بین الملل
توضیح اصطلاحات تجاری
بیان اصول و فنون ترجمه برای نخستین بار
استخراج تمامی واژگان و اصطلاحات مهم به کار رفته درمتن
ذکر مرجع تمام ضمایر
ترجمه سلیس و روان متن