ترجمه تحت اللفظی و روان LAW TEXTS نوشته محمود رمضانی ترجمه روان و ساده قسمت های قراردادها، جزا و حقوق اساسی از کتاب A miscellany of law texts and other materials for law students نوشته گودرز افتخار جهرمی است.
از ویژگی بارز کتاب ترجمه روان Law Texts رمضانی علاوه بر ترجمه متن انگلیسی به طور کامل، متن انگلیسی را واژه به واژه نیز ترجمه به فارسی شده است.
این کتاب ترجمه Law Texts رمضانی مناسب برای دانشجویان و دواطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در متون حقوقی زبان انگلیسی می باشد.
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی، آزمون کارشناسی ارشد
فهرست عناوین ترجمه روان LAW TEXTS رمضانی:
-کلیاتی پیرامون حقوق قراردادها
-حقوق قراردادها
-اصول کلی حقوق جزای انگلستان
جرائم علیه اشخاص
جرائم غیرمهلک
جرائم علیه اموال
سایر جرائم