طراحی بنر با صفحه ساز، استفاده از متن، دکمه، عکس، پس زمینه، لینک و غیره

تشكيل قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی جلد اول): اثر دکتر سید مهدی شهیدی؛ نشر مجد

تشكيل قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی جلد اول): اثر دکتر سید مهدی شهیدی؛ نشر مجد

برند: دسته: حقوق, حقوق مدنی, علوم انسانی

حقوق قراردادها از مهمترین مباحث حقوق مدنی است که تعداد زیادی از مواد قانون مدنی را شامل می شود و برای فهم آن ناگزیر از مراجعه به تفسیر آن و مطالعه نظریات صاحبان اندیشه می باشیم.
قواعد عمومی قراردادها، در قالب درس مدنی 3 با ضریب 3 واحد در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود که به میزان زیادی در فهم دروس مدنی 6 و 7 (عقود معین 1و 2) تاثیر بسزایی دارد. بنابراین، مطالعه دقیق آن می تواند سنگ بنای ارتقای دانش حقوقی خاصه در حوزه حقوق قرارداد و تعهدات باشد.
موضوع حقوق قراردادها و تعهدات توسط نویسنده گرانقدر کتاب در 3 جلد مجزا با عناوین زیر نگاشته شده است.
1) تشکیل قراردادها و تعهدات
2) اصول قراردادها و تعهدات
3) آثار قراردادها و تعهدات
مجموعه مذکور به لحاظ تسلط نویسنده بر حقوق فرانسه و همچنین حقوق ایران و خاصه قانون مدنی از ارزش بالایی برخوردار است و مجموعه ای است کامل و مفید و موثر جهت مطالعه در حد دروس کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد و همچنین آزمون های حقوقی توصیه می گردد.
در انتهای کتاب مسائل مهم و منتخب جهت آزمون های پایان ترم و مباحث پراهمیت مناسب جهت طراحی پرسش های چهار گزینه ای از آن گردآوری شده است، که یافتن پاسخ آنها و مطالعه پاسخ صحیح بسیار مفید و راهگشا خواهد بود. جلد اول، از مجموعه حقوق قراردادها و تعهدات تحت عنوان سرفصل تشکیل قراردادها و تعهدات مورد بررسی قرار گرفته است.

135,000 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

فهرست مطالب کتاب :
پیشگفتار
سخن چاپ نخست
علایم اختصاری
طرح موضوع
مقدمه 1
مقدمه 2
فصل اول – شناخت های نخستین و مبانی اعتبار و تقسیم های قراداد
تفکیک مباحث
مبحث نخست : معانی اصطلاحات و تعاریف
طرح مبحث
گفتار نخست : معنی و تعریف عقد
معنی لغوی عقد و تفکیک تعریف تحلیلی از تعریف شمولی
بحث نخست : تعریف تحلیلی عقد
الف. تعریف عقد در معنی مصدری
تعریف جامع عقد
ب تعریف عقد در معنی اسم مفعولی
بحث دوم : تعریف عقد از حیث دایره شمول
معنی اعم و اخص
گفتار دوم : معنی و تعریف قرادادها و معامله و تعهد و التزام
الف معنی و تعریف قرارداد
ب معنی و تعریف معامله
ج معنی و تعریف تعهد و التزام
گفتار سوم : معنی و تعریف ایقاع
عمل حقوقی یکطرفه
بحثهای تفصیلی :
تفاوت عمل حقوقی و واقعه حقوقی
توجیه نقص تعریف عقد
تعریف عقد در حقوق مدنی فرانسه
تحلیل عناصر تعریف عقد
تشخیص عقد از ایقاع
عقد بودن جعاله و وصیت تملیکی
مبحث دوم : مبانی اعتبار قرارداد
طرح مبحث
بخش نخست : اصل حاکمیت اراده
تعریف اراده
حاکمیت اراده در اعمال حقوقی
بخش دوم : نفوذ قانون
منشأ حاکمیت و تحدید اراده
الف – اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی
اعطای حاکمیت به اراده
ب – تحدید قلمرو و حاکمیت اراده
تنظیم حرکت اراده
اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه
مبحث سوم : تقسیمات قرارداد
طرح مبحث
گفتار نخست : تقسیم عقد از حیث دوام (لازم – جایز
خیاری)
لزوم و جواز (منشأ تقسیم)
الف – عقد لازم
ب – عقد جایز
عقد جایز غیر قابل فسخ
ج – عقد لازم و جایز
د – عقد خیاری
گفتار دوم : تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء (عقد منجز و عقد معلق)
طرح مطالب
بحث نخست : اقسام تعلیق ، تشخیص نوع تعلیق و تفاوت تعلیق و شرط
الف – اقسام تعلیق
ب – تشخیص نوع تعلیق
ج – تفاوت تعلیق و شرط
بحث دوم : وضعیت عقد معلق
الف – سکوت قانون گذاری
ب – نظر ما در مورد عقد معلق
بحث سوم : آثار عقد معلق
الف – آثار عقدی که انشای آن معلق است
ب – آثار عقد معلق با تعلیق در منشأ
حالت نخست
حالت دوم
حالت سوم
گفتار سوم : تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی (یا از حیث تاریخ حقوق)
عقد معین و غیر معین
ساختار و جایگاه قانونی عقد
گفتار چهارم : تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع
(عقد معوض و غیر معوض)
طرح مطالب
الف – عقد غیر معوض با شرط عوض
ب – مطالعه تطبیقی
گفتار پنجم : تقسیم عقد از جهت اثر ذاتی (عقد تملیکی و عقد عهدی)
تعریف
گفتار ششم : تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن تأثیر اراده
(عقد قصدی ، عقد تشریفاتی ، عقد عینی)
طرح مطالب
الف – عقد قصدی و تشریفاتی
ب – عقد عینی
گفتار هفتم : تقسیم عقد از جهت مطلق یا مشروط بودن ماهیت
(عقد مطلق و عقد مشروط)
ارتباط عقد با شرط
گفتار هشتم : تقسیم عقد از حیث تساوی و عدم تساوی وضعیت طرفین در برابر هم (عقد تحمیلی و عقد آزاد)
تساوی و عدم تساوی شرایط اقتصادی و روانی طرفین
گفتار نهم : تقسیم عقد از حیث تأثیر اراده فردی و گروهی
(عقد فردی و عقد گروهی)
جانشینی اراده شخص حقوقی
گفتار دهم : تقسیم عقد از حیث تأثیر و عدم تأثیر انگیزه مادی مستقیم در آن (عقد متعادل و نامتعادل)
تعادل و عدم تعادل ارزش اقتصادی دو مورد
گفتار یازدهم : تقسیم عقد از جهت وحدت و تعدد تعهد متقابل (عقد یک تعهدی و دو تعهدی و چند تعهدی)
تعهد یک طرف و تعهد دو یا چند طرف
گفتار دوازدهم : تقسیم عقد از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا هر دو یا قطعی بودن هر دو مورد عقد (عقد شناسی و عقد قطعی)
احتمال تحقق مورد عقد
گفتار سیزدهم : تقسیم عقد از جهت وابستگی تحقق مورد عقد و عدم وابستگی آن به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)
تحقق اجزای مورد عقد در اجزای زمان
گفتار چهاردهم : تقسیم عقد از جهت تعدد طرف های عقد (عقد دو طرفه و عقد چند طرفه)
گسترش عقود چند طرفه
بحثهای تفصیلی
1. ارتباط لزوم و جواز با ماهیت عقد
2. منظور از جواز عقد رهن
3. اختلاط تعلیق عقد با تعلیق اثر عقد
4. تفاوت تعلیق بر واقعه احتمالی و تعلیق بر زمان و عقد مؤجل
5. عقد یا تعهد معلق بر امر نامشروع و خلاف اخلاق
6. وضعیت عقد ناقل عین معین که قبلاً مورد عقد معلق ناقل دیگر قرار داشته است
7. تصور حق و تعهد در عقد معلق
8. تحلیل عقد معلق با لحاظ وقوع معلق علیه
9. صورت های گوناگون عقد معلق
10. منظور از کاشفیت وقوع معلق علیه
11. تشخیص عقد معین از عقد غیر معین
12. سابقه فقهی
13. نسبت دادن فایده حقوقی به تقسیم عقد
14. عقد مختلط
15. مصادیق عقد غیر معین
16. تفاوت های عقد معوض و عقد غیر معوض
17. محل تحقق اثر عقد
18. تحول عقود تشریفاتی
19. ثبت سند معامله اموال غیر منقول
20. چگونگی تأثیر قبض در عقود عینی
21. تأثیر قبض در منافع مورد عقد عینی
22. قرض ، ودیعه و عاریه
فصل دوم : شرایط اساسی صحت معامله
تشخیص موضوع
شمارش شرایط اساسی
تفکیک مباحث
کلیات
عقود مشروط به شرایط اساسی
وضعیت عقد فاقد یکی از شرایط اساسی
مبحث نخست : قصد و رضای طرفین
طرح مبحث
بخش نخست : تفکیک قصد از رضا
مقدمه
بحث تطبیقی
طرح مطالب
گفتار نخست : تفاوت ماهوی قصد و رضا
تجزیه مراحل فعالیت روانی معامله کننده
گفتار دوم : تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی
تفکیک از حیث آثار و احکام
بخش دوم : قصد انشای طرفین
طرح مطالب
گفتار نخست : نقش قصد انشای طرفین در عقد
خلاقیت اراده
بحث نخست : ایجاد ماهیت حقوقی
اراده شخص سازنده ماهیت حقوقی است نه قانون یا رضای شخص
بحث دوم : اراده مستقیماً اثر عقد را انشا نمی کند
تحقق اثر با انشای عقد
بحث سوم : اراده کننده
صدور قصد از اصیل یا نماینده یا بیگانه
الف – تشکیل عقد به وسیله نماینده
اول – تعریف و اقسام
دوم – شرایط تشکیل عقد به وسیله نماینده
لزوم یا عدم لزوم معلوم بودن طرف عقد
سوم – انشای عقد به وسیله شخص واحد و معامله با خود
ب – انشای عقد به وسیله بیگانه
اثر اراده بیگانه
ج – تشکیل عقد به وسیله حق العمل کار
انشای عقد به نام خود و به حساب دیگری (آمر)
گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد طرفین
طرح گفتار
بحث نخست : همراه بودن اراده به وسیله ابزار
ایجاب و قبول
ابزار ارده در مورد انشای عقد به وسیله شخص واحد
الف – چگونگی ابزار اراده
ب – تفاوت ایجاب با وعده و مذاکرات پیش از عقد و پیشنهاد عقد
ج – اثر ایجاب
د – قبول پیش از ایجاب
هـ اقسام اعلام اراده : 1
2 سکوت
بحث دوم : توالی ایجاب و قبول
3 محدودیت بقای ایجاب
بحث سوم : صدور قبول از مخاطب ایجاب
تأثیر و عدم تأثیر قبول شخص غیر مخاطب ایجاب
بحث چهارم : زمان و مکان تشکیل عقد
طرح بحث
الف – نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل عقد
ب – تشخیص تحلیلی زمان و مکان تشکیل عقد
نظریه مطابق با سیستم حقوقی ایران
بحث پنجم : توافق اراده طرفین
بیان منظور
الف – تفکیک موضوع خاص قصد از موضوع خاص رضا
ب – موارد لزوم توافق اراده طرفین
لزوم توافق اراده در امور اساسی عقد :
1. ماهیت عقد
2. خصوصیات عقد
3. ماهیت مورد عقد
4. فرد ماهیت واحد
5. کمیت مورد عقد
6. وصف مهم مورد کلی عقد
گفتار سوم : موانع تاثیر قصد طرفین
طرح گفتار
بحث نخست : اشتباه
تعریف
الف – اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد
بیان کلی
1 اشتباه در جنس مورد معامله عین معین
2. اشتباه در شخص طرف معامله
ب. اشتباهی که در وضعیت عقد بی تأثیر است
بیان کلی
1. اشتباه در اوصاف مورد معامله
2. اشتباه در انگیزه یا جهت معامله
3. اشتباه در ارزش مورد معامله
4. اشتباه در شخص یا بعضی از اوصاف شخصیت طرف معامله که علت عقد نیست
بحث دوم : مانع قانونی
مانع حاکمیت اراده
بخش سوم : رضا
طرح مطالب
گفتار نخست : نقش رضا در عقد
رضا شرط تأثیر و نفوذ عقد
گفتار دوم : فقدان رضا در عقد (اکراه)
طرح گفتار
بحث نخست : شرایط تحقق اکراه
تحدید شرایط
1. انجام عمل
2. تاثیر اکراه در بیشتر اشخاص
3. تاثیر در تهدید شنونده
4. نامشروع بودن موضوع تهدید
5. انحصار موضوع تهدید به جان ، مال ، آبروی تهدید شونده یا خویشاوندان نزدیک او
بحث دوم : آثار و احکام اکراه
الف – عدم نفوذ و سرنوشت قرارداد اکراهی
ب – انتقال حق تنفیذ ورد معامله اکراهی به وراث مکره
ج – اثر تنفیذ معامله اکراهی
بحث سوم : تفاوت اکراه با اضطرار
تفاوت در ماهیت و اثر
1. تفاوت در ماهیت
2. تفاوت در اثر
بحثهای تفصیلی
1. قلمرو ماده 10 ق.م (طرح مسئله)
2. ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیر معین
3. شرط روانی عقد در حقوق فرانسه و سیستم های مشابه
4. مقایسه تأثیر اراده در ایجاد ماهیت های اعتباری و مادی
5. رضا در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم های مشابه
6. وحدت اراده انشایی هر یک از دو طرف
7. منشا مستقیم اراده
ماهیت و وضعیت و اثر ایجاب و تعهد یکطرفه
8. الف – بحث تاریخی
9. ب – تعهد یکطرفه و ایجاب در حقوق موجود فرانسه و سیستم های مشابه
10. ارزیابی نظریات از جهت تحلیلی
ج – ماهیت و وضعیت و اثر ایجاب و تعهد یکطرفه در حقوق ایران
11. ماهیت و وضعیت و اثر ایجاب در حقوق ایران
12. ماهیت و وضعیت و اثر تعهد یکطرفه در حقوق ایران
13. تعارض در مقررات کنوانسیون بین المللی 1980
14. اعتبار دلالت ظهوری
15. دلالت مستقیم و غیر مستقیم (مطابق ، تضمنی و التزامی)
16. مدلول سکوت در ماده 501 ق. م
17. مطالعه مواردی از سکوت
18. لزوم یا عدم لزوم قبول مخاطب ایجاب
19. مدلول ظاهر ایجاب خاص
20. ارتباط انشاء با شخصیت مخاطب
21. بحث تطبیقی مربوط به تشخیص زمان و مکان تشکیل عقد
22. زمان تشکیل عقد در مقررات کنوانسیون 1980 بیع بین المللی
23. تفاوت ماهیت مورد معامله کلی و مورد معامله معین از حیث توافق اراده طرفین
24. توافق اراده طرفین نسبت به مورد معامله کلی
25. تفاوت اوصاف مورد مورد کلی و مورد معین معامله از حیث ارتباط و عدم ارتباط با قصد انشاء
26. تفکیک وجود شرط از عدم مانع
27. تفکیک عیب قصد از عیب رضا
28. تفکیک موارد عدم توافق اراده طرفین از موارد اشتباه
29. اشتباه در پاره ای از اوصاف طرف معامله
30. قصد انشای مکره
31. تعارض ظاهری صدر و ذیل ماده 202 ق.م
32. نقص تعریف اکراه و اضطرار
33. اکراه نسبت به معامله مورد مردد بین دو چیز
مبحث دوم : اهلیت طرفین
طرح بحث
بخش نخست : کلیات
تعریف و تفکیک اهلیت استیفاء از اهلیت تمتع
اهلیت تمتع
موارد استثنائی فقدان اهلیت تمتع
تفکیک اهلیت از سایر شرایط اعتبار عقد
اهلیت در احوال شخصیه
موقعیت اهلیت استیفا در معاملات
بخش دوم : ارکان اهلیت
گفتار نخست : منشأ تحلیلی لزوم اهلیت
لزوم قصد و رضای معتبر
گفتار دوم : بلوغ
تعریف
پیشینه سن بلوغ
صغر
گفتار سوم : عقل
تعریف
مجنون
گفتار چهارم : رشد
تعریف
تحول قانون گذاری در سن رشد
سن رشد در حقوق کنونی
لزوم بلوغ برای رفع حجر
بخش سوم : وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت (محجورین)
مقدمه
گفتار نخست : معاملات اشخاص فاقد تمییز (مجنون و صغیر غیر ممیز)
طرح گفتار
بحث نخست : معاملات مجنون
الف – وضعیت کلی
ب – وضعیت معامله مجنون ادواری
بحث دوم : معاملات صغیر غیر ممیز
بطلان معامله
گفتار دوم : معاملات اشخاص ممیز فاقد رشد
طرح گفتار
بحث نخست : معاملات صغیر ممیز
تقسیم معاملات صغیر ممیز
وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال و حقوق مالی او پیش از تنفیذ (ابهام قانونی)
وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق ایران
جمع بین دو ماده 212 و 312 ق. م
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز
حقوق تطبیقی
بحث دوم : معاملات سفیه
عدم نفوذ
بحثهای تفصیلی
1. بحث لغوی
2. عدم اهلیت و غیر قابل تصرف بودن اشیا
3. حذف اهلیت از شرایط اساسی صحت قرارداد در حقوق بیگانه
4. ارکان اهلیت در فقه و حقوق بیگانه
5. منظور از رضا در بند 1 ماده 191
6. تفسیر ماده 1210 ق.م. و تبصره های آن
7. تفاوت حذف ماده و نسخ حکم و جمع بین مقررات موجود
8. وضعیت اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک
9. عدم تخصیص ماده 212 به وسیله ماده 213 ق.م
مبحث سوم : مورد معامله
طرح مبعث
بخش نخست : تعریف و نظریه تفکیک مورد معامله از مورد تعهد
طرح مطالب
گفتار نخست : تعریف مورد معامله یا مورد تعهد
جایگاه تحقق اثر عقد
گفتار دوم : نظریه جدایی مورد معامله از مورد تعهد
شرح نظریه
بخش دوم : تقسیم ها و اقسام مورد معامله
جهات تقسیم
الف – تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
ب – تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)
ج – تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی (مثلی یا قیمی بودن)
بخش سوم : شرایط مورد معامله
طرح مطالب
الف – مالیت داشتن
نسبی بودن مالیت
بحث تطبیقی
ب – عقلایی بودن منفعت آن
ج – مشروع بودن منفعت آن
د – مقدور التسلیم بودن آن
مبنای حقوقی شرط
موضوع حقیقی شرط
چگونگی ارتباط شرط با وضعیت معامله
زمان لزوم وجود شرط قدرت بر تسلیم
غیر مقدور بودن موقت تسلیم مورد معامله
سلب قدرت بر تسلیم مورد معامله
بحث تطبیقی
هـ معلوم بودن مورد معامله
علم تفصیلی و علم اجمالی
ماهیت و وصف مورد معامله
ماهیت مورد معامله در حقوق
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
ضابطه کلی
حقوق تطبیقی
و معین بودن مورد معامله
ز – قابل انتقال بودن مورد معامله
ح – مملوک بودن مورد معامله
ط – موجود بودن مورد معامله
ی – مشروع بودن عمل مورد معامله
بحثهای تفصیلی
1. ارزیابی نظریات نویسندگان حقوق مدنی بیگانه و بررسی موضوع عقد در حقوق ایران
2. وضعیت معامله اشیای حقیر و مفهوم مال و ملک
3. ضابطه نوعی یا شخصی مالیت
4. مشخصات منفعت عقلایی
5. شرط بودن قدرت بر تسلیم یا مانع بودن عجز از تسلیم
6. عقودی که توانایی معلوم تسلیم مورد معامله شرط صحت آن است
7. اثر سلب قدرت بر تسلیم در مطلق معاملات
پاسخ پرسش ها
8. پاسخ پرسش نخست
9. پاسخ پرسش دوم
10. پاسخ پرسش سوم
11. پاسخ پرسش چهارم
12. نتایج بحث
13. تفاوت اشتباه با جهل به مورد معامله
14. جهت تعین مورد عقد
15. تصرف حقوقی و مادی در عضو بدن انسان
16. عدم مشروعیت مورد عقد
مبحث چهارم : مشروعیت جهت معامله
بیان شرط
بخش نخست : تعریف جهت و تفکیک جهت و علت
طرح مطالب
گفتار نخست : تعریف جهت
سبب نمایی
گفتار دوم : تفکیک جهت و علت
سبب با واسطه و سبب بی واسطه
بخش دوم : اثر جهت نامشروع در عقد
طرح مطالب
گفتار نخست : ارتباط جهت با معامله
جهت خارج از ارکان معامله
گفتار دوم : وضعیت معامله دارای جهت نامشروع
بطلان معامله
بحث تطبیقی
گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع
لزوم اجتماع شرایط
الف – وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف معامله
ب – بی واسطه بودن انگیزه نامشروع
ج – بارز بودن جهت نامشروع
د تصریح به جهت نامشروع
دلایل آگاهی بر انگیزه نامشروع
شخصی که جهت نامشروع نزد او تصریح می شود
شرط انجام جهت نامشروع در عقد
رابطه جهت با عقد
هـ هم زمان بودن تصریح به جهت نامشروع با انشای عقد
بخش سوم : معامله به انگیزه فرار از دین
طرح مطالب
گفتار نخست : تحول قانون گذاری مربوط به معامله به قصد فرار از دین
طرح گفتار
بحث نخست : ماهیت و وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین
ماهیت معامله به قصد فرار از دین
وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین
بحث دوم : موقعیت حقوقی مفاد ماده 218 سابق ق.م
تطبیق با قاعده اولیه
بحث سوم : مبنای تحلیلی عدم نفوذ معامله با انگیزه فرار از دین (مفاد ماده 218 سابق ق.م)
عدم رعایت حق طلبکار
فلسفه سلب اعتبار از معامله به نیت فرار از دین
بحث چهارم : شرایط تحقق مفاد ماده 218 سابق قانون مدنی
لزوم اجتماع شرایط
الف – تشکیل معامله
ب – وجود دین پیش از معامله
ج – نیت فرار از دین
د – عدم امکان استیفای طلب از دارایی مدیون
بحث پنجم : نتیجه عدم نفوذ معامله و روابط مدیون و بستانکاران با طرف معامله
استرداد مورد معامله
روابط مدیون و طلبکاران با طرف معامله پس از رد معامله
بحث ششم : مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 ق.م و مواد 218 و 218 مکرر جدید
الف – تفاوت ماده 218 سابق ق.م با ماده 217 موجود ق.م
ب – تفاوت ماده 218 سابق ق.م با مواد 218 و 218 مکرر جدید ق.م
گفتار دوم : معامله با انگیزه فرار از دین پس از نسخ ماده 218 سابق ق.م
کلیات
احکام مشترک مقررات خاص
اثبات انگیزه فرار از دین
بحثهای تفصیلی
1. الف – تحلیل تئوری علت تعهد و علت عقد
2. ب – نظر ما
3. وضعیت شرط انگیزه نامشروع
4. مبنای تحلیلی عدم نفوذ معامله با انگیزه فرار از دین
5. معامله به انگیزه فرار از دین در فقه امامیه و حقوق بیگانه
6. حدود ماده 218 ق.م سابق
7. حقوق تطبیقی
8. لزوم وجود دین پیش از معامله به قصد فرار از دین
9. حقوق تطبیقی
10. نارسایی مقررات
11. 1 اصل 40 قانون اساسی
12. 2 ماده 65 ق.م
13. 3 ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 11 تیرماه 1351
14. مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت
15. نتیجه کلی بحث های تفصیلی مربوط به معامله به نیت فرار از دین
مسائل امتحانی
مسائل امتحانی مربوط به مباحث این کتاب که برای دانشجویان دوره های کارشناسی و دکتری دانشکده های حقوق و یا داوطلبان مسابقه های ورودی دوره های دکتری حقوق طرح شده است.
مسئله 1 مربوط به ایجاب و قبول و معامله مکاتبه ای
مسئله 2 مربوط به ایجاب و قبول و انصراف از قبول در معامله مکاتبه ای
مسئله 3 مربوط به استرداد قبول در معامله مکاتبه ای
مسئله 4 مربوط به تهدید و اکراه
مسئله 5 مربوط به استرداد قبول در معامله مکاتبه ای
مسئله 6 مربوط به تهدید و اکراه
مسئله 7 مربوط به جهت معامله
مسئله 8 مربوط به تنفیذ اکراهی و تنفیذ
مسئله 9 مربوط به معامله اکراهی و تنفیذ معامله توسط وراث مکره در زمان حیات او
مسئله 10 مربوط به تشکیل عقد به نیت دیگری
مسئله 11 مربوط به مجهول بودن تقدم و تأخر فوت موجب نسبت به قبول ایجاب
مسئله 12 مربوط به عدول از ایجاب عقد مورد شرط عقد دیگر
مسئله 13 مربوط به تأثیر یا عدم تأثیر دو ایجاب
مسئله 14 مربوط به وضعیت عقد در صورت جهل به یکی از آثار عقد
مسئله 15 مربوط به عدم تقارن قبول با وسیلۀ ابزار آن
مسئله 16 مربوط به بقا یا زوال ایجاب دارای مدت بقا
مسئله 17 مربوط به ایجاب و قبول
مسئله 18 مربوط به تحقق یا عدم تحقق قبول
مسئله 19 مربوط به وضعیت معامله در صورت جهل به اثر عقد
مسئله 20 مربوط به تعیین طرف عقد به وسیله موجب
مسئله 21 مربوط به قرارداد دلالت سکوت به قبول
مسئله 22 مربوط به مجهول بودن تقدم یا تأخر قبول نسبت به استرداد ایجاب
مسئله 23 مربوط به ایجاب و قبول
مسئله 24 مربوط به اثر قصد و رضا در ایجاد عقد در حقوق ایران و فرانسه
مسئله 25 مربوط به استرداد ایجاب و قبول مخاطب نسبت به ایجاب
مسئله 26 مربوط به دلالت یا عدم دلالت سکوت مخاطب ایجاب
مسئله 27 مربوط به قبول ایجاب به وسیله غیر مخاطب
مسئله 28 مربوط به فاصله بین قصد انشاء و وسیله ابراز آن
مسئله 29 مربوط به دلالت یا عدم دلالت جمله بر انشاء
مسئله 30 مربوط به عدم توافق قصد طرفین و ادعای عدم توافق
مسئله 31 مربوط به دلالت سکوت و اشتباه در شخص طرف معامله
مسئله 32 مربوط به معامله مکاتبه ای و فاصله قبول با وسیله ابزار آن
مسئله 33 مربوط به تردید در توافق ارادۀ طرفین
مسئله 34 مربوط به جهل نسبت به اثر عقد
مسئله 35 مربوط به دلالت یا عدم دلالت جمله بر قصد انشاء
مسئله 36 مربوط به ایجاب معلق
مسئله 37 مربوط به لزوم یا عدم لزوم علم نماینده نسبت به مورد معامله
مسئله 38 مربوط به تعلیق عقد و صور معلق علیه
مسئله 39 مربوط به عقد معلق
مسئله 40 مربوط به انحلال یا عدم انحلال عقد با اعلام بعدی عدم رضایت
فهرست الفبایی بر حسب شماره موضوع
فهرست قوانین و مقررات مورد استناد (بر حسب شماره مطالب)
فهرست کتابهای مورد مطالعه

مشخصات

سایر ویژگی‌ها
نویسنده
دکتر سید مهدی شهیدی
ناشر
مجد
سال چاپ
1400
نوبت چاپ
پانزدهم
قطع
وزیری
نوع جلد
گالینگور
تعداد صفحات
448
شابک
۹۷۸-۹۶۴-۶۱۵۳-۶۱-۵
اشتراک در
مرا آگاه کن
Inline Feedbacks
View all comments

عنوان