توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: شناسایی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته و بررسی واکنش‌های مربوط به آن در اسناد بین المللی و منطقه ای و حقوق کیفری ایران
– شناسایی امنیت ملی و جرایم سازمان یافته
– پاسخ‌ها و فرایند اعمال آن‌ها در قبال جرم سازمان یافته
بخش دوم: رهیافت‌ها و راهبردها تضمین امنیت ملی در پیکار با جرایم سازمان یافته
– رهیافت ها
– رویکردهای پاسخ دهنده در برابر جرایم سازمان یافته
– افتراقی نمودن حقوق کیفری در مواجهه با جنایات سازمان یافته
– راهبردها
– افتراقی(امنیتی) کردن حقوق کیفری شکلی در رویارویی با جرایم سازمان یافته
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع