توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مفهوم شناسی، تاریخچه و مبانی نظری تحقیق و اهداف تعرفه‌های ترجیحی
– مفهوم شناسی و تاریخچه
– مبانی نظری تحقیق، دلایل و اهداف اعمال تعرفه ترجیحی در سازمان‌ تجارت جهانی
بخش دوم: سیاست‎گذاری و گستره تعرفه‌های ترجیحی در میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی
– سیاست‌گذاری استفاده از تعرفه‌های ترجیحی در نظام تجاری بین‌المللی
– تعرفه‌های ترجیحی در نهادهای تجاری بین‌المللی
– تعرفه‌های ترجیحی در بلوک بندی‌های تجاری بین‌المللی (چند جانبه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای)
بخش سوم: تاثیر اعمال تعرفه های ترجیحی بر یکپارچه شدن تعرفه ها در سازمان تجارت جهانی
– نقش تعرفه‌های ترجیحی در یکپارچه شدن تعرفه‌ها
– شیوه های یکپارچه‌سازی تعرفه‌ها
– راهکارهای تعمیق اقتصادی چندجانبه و یکپارچگی تعرفه‌ها با موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی
نتیجه گیری و پیشنهادها
ضمایم
منابع