توضیحات

فهرست مطالب کتاب:
پیش درآمد
پیشگفتار
1 و 2 و 3 و 4 مقدمه
فصل اول: تقسیم عقد
کلیات
تقسیم اول: از نظر دوام
عقد لازم و جایز
تقسیم دوم: از نظر کیفیت انشای عقد
عقد معلق و منجّز
اول: شرط متأخر
دوم: واجب معلق
سوم: واجب مشروط
تقسیم سوم: عقد معوّض و عقد غیرمعوّض
بیان تقسیم
تقسیم پنجم: عقد مطلق و عقد مشروط
بیان تقسیم
تقسیم ششم: عقد تشریفاتی و غیر تشریفاتی
بیان تقسیم
فصل دوم: شرایط اساسی صحت معامله
بیان کلی
مبحث اول: قصد و رضای طرفین
طرح مبحث
قصد
اراده کننده
تفکیک قصد و رضا
جنبه اعلامی اراده
توافق قصدها
همکاری ‌اراده‌ها
1 نوع عقد
2 ماهیت مورد عقد
3 مصداق ماهیت واحد
4 وصف مهم مورد کلی عقد
موانع تأثیر قصد طرفین
طرح گفتار
بخش نخست: اشتباه
الف0 اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد
بیان کلی
1 اشتباه در جنس مورد معامله عین معین
2 اشتباه طرفین در باطل بودن عقد در اثر اشتباه نسبت به ماهیت مورد آن
3 اشتباه در شخص طرف معامله
ب اشتباهی که در وضعیت عقد بی تأثیر است
بیان کلی
اشتباه در اوصاف مورد معامله
اشتباهدر انگیزه یا جهت معامله
اشتباه درارزش مورد معامله
اشتباه در شخص یا بعضی از اوصاف شخصیت طرف معامله که علت عمده عقد نیست
بخش دوم: مانع قانونی
مانع حاکمیت اراده
شرایط تأثیر قصد طرفین
طرح مطلب
نخست ایجاب
تفاوت ایجاب با وعده و مذاکرات پیش از عقد و پیشنهاد عقد
اثر ایجاب
دوم قبول
قبول پیش از ایجاد
سکوت
توالی بین ایجاب و قبول
زمان و مکان تشکیل عقد
نخست تعیین نتایج زمان تشکیل عقد
دوم نتایج تعیین مکان تشکیل عقد
زمان و مکان تشکیل عقد در عقودی که طرفین آن در دو مکان مختلف هستند
نظریه مطابق با سیستم حقوق ایران
رضا
بیان کلی
فقدان رضا (اکراه)
شرایط اکراه مؤثر
موضوع اکراه
نکات مربوط به اکراه
اضطرار
عدم تأثیر
مبحث دوم: اهلیت طرفین
طرح مبحث
اهلیت تمتع
اهلیت استیفا
اول بلوغ
دوم عقل
سوم رشد
احکام معاملات اشخاص فاقد اهلیت
نخست وضعیت معاملات مجنون
وضعیت معاملات مجنون ادواری
دوم وضعیت معاملات صغیر غیرممیز
وضعیت معاملات اشخاص ممیز
فاقد بلوغ یا رشد
نخست وضعیت معاملات سفیه
دوم وضعیت معاملات صغیر ممیز
مبحث سوم مورد معامله
طرح مبحث
شرایط مورد معامله
1 مالیکیت داشتن
2 منفعت عقلایی داشتن
3 منفعت مشروع داشتن
4 مقدور بودن تسلیم
غیرمقدور بودن موقت تسلیم مورد معامله
سلب قدرت بر تسلیم مورد معامله
5 معلوم بودن
علم تفصیلی و علم اجمالی
6 معین بودن
7 قابل انتقال بودن
8 موجود بودن
مبحث چهارم: جهت معامله
انگیزه
شرایط تأثیر جهت نامشروع
معامله به قصد فرار از دین
تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
فصل سوم: اصول قراردادها و اثر معاملات
طرح مباحث
مبحث اول: قواعد عمومی
طرح مبحث
الف) قاعده لزوم عقد
ب) اصل صحت
ج) تفسیر قرارداد
وسیله تفسیر قرارداد
نخست کلمات و قرائن
دوم مقررات قانونی و اصول عمومی
سوم عرف
مبحث دوم: آثار قرارداد بین طرف‌های عقد و قائم مقام ایشان
طرف قرارداد
قائم مقام
مبحث سوم: خسارات عدم اجرای تعهد
مسئولیت تعهد
شرایط مطالبه خسارت
مبحث چهارم: اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
طرح مبحث
الف مواردی که عقد علیه اشخاص ثالث اثر دارد
ب مواردی که عقد به سود اشخاص ثالث اثر می‌کند
تحلیل حقوقی تعهد به سود شخص ثالث
فصل چهارم: شروط ضمن عقد
شرح مطالب
مبحث اول: کلیات
ویژگی‌ها
مشروط له و مشروط علیه
مبحث دوم: اقسام شرط
اقسام تقسیم‌ها
گفتار اول: شروط باطل
طرح گفتار
اول شروط باطلی که عقد را فاسد نمی‌کند
دوم شرط باطلی که مفسد عقد می‌باشد
گفتار دوم: شروط صحیح
طرح گفتار
بند اول شرط صفت
بند دوم شرط نتیجه
بند سوم شرط فعل
تخلف شرط و اثر آن در روابط طرفین
نخست تخلف از شرط صفت
دوم تخلف از شرط نتیجه
سوم تخلف از شرط فعل
“فصل پنجم: معاملات فضولی
تعریف
گفتار نخست: وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ
عقد نفوذ عقد
گفتار دوم: وضعیت و آثار معامل پس از اجازه
طرح گفتار
الف وضعیت معامله
ب آثار معامله پس از اجازه
معاملات متعدد بر مال غیر
گفتار سوم: وضعیت و آثار معامله پس از رد
بطلان و روابط اطراف معامله
فصل ششم
سقوط تعهدات
تقسیم مطالب فصل
مبحث اول: وفای به عهد
طرح مباحث
گفتار اول: تعهد
شرح گفتار
گفتار دوم: ایفاء
شرح گفتار
گفتار سوم: مورد تعهد
شرح گفتار
گفتار چهارم: شخصی که دین به اول تسلیم می‌گردد
شرح گفتار
گفتار پنجم: زمان و مکان و هزینه ایفای تعهد
شرح گفتار
مبحث دوم: اقاله
شرح مبحث
مبحث سوم: ابراء
شرح مبحث
مبحث چهارم: تبدیل تعهد
شرح مبحث
گفتار نخست: اقسام تبدیل تعهد
اقسام چهارگانه
الف تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین
ب تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون
ج تبدیل تعهد از طریق تبدیل دائن
گفتار دوم: ماهیت و آثار تبدیل تعهد
شرح گفتار
گفتار سوم: شرایط تحقق تبدیل تعهد
لزوم اجتماع شرایط
مبحث پنجم: تهاتر
طرح مبحث
گفتار اول: تهاتر قهری
‌ شرح گفتار
شرایط تحقق تهاتر قهری
گفتار دوم: تهاتر قراردادی
شرح گفتار
گفتار سوم: تهاتر قضائی
شرح گفتار
مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه
شرح مبحث
مبحث هفتم: تلف مورد تعهد
شرح
نمونه مسائل امتحانی
مسئله امتحانی الف – 24/10/1362
مسئله امتحانی ب 24/10/1362
مسئله امتحانی الف 6/4/1363
مسئله امتحانی ب 6/4/1363
مسئله امتحانی ج 6/4/1363
مسئله امتحانی الف 15/4/1365
مسئله امتحانی ب 15/4/1365
مسئله امتحانی ج 15/4/1365
مسئله امتحانی ب دی ماه 1366
مسئله امتحانی ج دی ماه 1366
مسئله امتحانی الف دی ماه 1370
مسئله امتحانی (ب) دی ماه 1370
مسئله امتحانی ج دی ماه 1370
مسئله امتحانی الف تیر ماه 1371
مسئله امتحانی ب تیر ماه 1371
مسئله امتحانی ج تیر ماه 1371
مسئله امتحانی الف دی ماه 1371
مسئله امتحانی الف دی ماه 1371
مسئله امتحانی الف دی ماه 1371
مسئله امتحانی الف بهمن ماه 1372
مسئله امتحانی ب بهمن ماه 1372
مسئله امتحانی ج بهمن ماه 1372
مسئله امتحانی الف 24 خرداد ماه 1373
مسئله امتحانی ب 24 خرداد ماه 1373
مسئله امتحانی ج 24 خرداد ماه 1373
مسئله امتحانی الفبهمن ماه 1373
مسئله امتحانی ب بهمن ماه 1373
مسئله امتحانی ج بهمن ماه 1373
مسئله امتحانی الف 13/4/1374
مسئله امتحانی ب 13/4/1374
مسئله امتحانی الف دی ماه 1374
مسئله امتحانی ب دی ماه 1374
مسئله امتحانی الف 16 تیرماه 1375
مسئله امتحانی ب 16 تیرماه 1375
مسئله امتحانی ج 16 تیرماه 1375
مسئله امتحانی الفبهمن 1375
مسئله امتحانی ببهمن 1375
مسئله امتحانی ج بهمن 1375
مسئله امتحانی الف 29 خرداد 1376
مسئله امتحانی ب 29 خرداد 1376
مسئله امتحانی ج 29 خرداد 1376
مسئله امتحانی الف 29/10/1376
مسئله امتحانی ب 29/10/1376
مسئله امتحانی ج 29/10/1376
مسئله امتحانی الف تیرماه 1377
مسئله امتحانی ب تیرماه 1377
مسئله امتحانی ج تیرماه 77
مسئله امتحانی الف 6/4/1379
مسئله امتحانی ب 6/4/1379
مسئله امتحانی ج 6/4/1379
مسئله امتحانی الف 24/10/1379
مسئله امتحانی ب 24/10/1379
مسئله امتحانی ج 24/10/1379
مسئله امتحانی ج 4/4/1380
مسئله امتحانی ب 4/4/1380
مسئله امتحانی ج 4/4/1380