توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– مفهوم و ماهیت دیه
– مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانه دیگری
– مفهوم، ارکان، وضعیت و منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی
– مبانی و ماهیت مسئولیت صندوق تامین خسارتهاي بدنی
– قلمرو زمانی و مکانی تعهدات صندوق تامین خسارتهاي بدنی
فصل دوم: تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی
– موارد تعهدات صندوق
– شیوه پرداخت خسارت توسط صندوق
– تفاوت‌ تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیت المال
فصل سوم: حقوق صندوق تامین خسارتهای بدنی
– موارد و ماهیت بازیافت خسارت توسط صندوق
– شیوه بازیافت خسارت توسط صندوق
– جایگاه صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت
– سایر حقوق و مزایا
منابع و مأخذ