توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: نظریه عمومی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها
– مفهوم و ماهیت تعهد به دادن اطلاعات
– مبانی و منابع تعهد به دادن اطلاعات
– قلمرو تعهد به دادن اطلاعات و شرایط تحقق آن
– نقض تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجرای آن
فصل دوم: اهم مصادیق تعهد به دادن اطلاعات
– تعهد به دادن اطلاعات در قراردادهای مصرف
– تعهد به دادن اطلاعات در قراردادهای بیمه
– تعهد به دادن اطلاعات در روابط پزشک و بیمار
نتیجه گیری
منابع و مآخذ