توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: شناسايي تعهد تخييري
– مفهوم تعهد تخییری
– تعهد تخییری در مقایسه با نهادهای مشابه
– اعتبار تعهد تخییری
بخش دوم: اجرا و آثار تعهد تخييري
-اجراي تعهد تخييري
-آثار تعهد تخييري
موخره
ضمایم
منابع و مؤاخذ