توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: اعتبار توافق طرفین در تعیین زمان انتقال مالكیت
– توافق طرفین بر انتقال فوری مالکیت
– توافق طرفین بر انتقال مؤخر یا مقدم مالکیت
بخش دوم: مصادیق شایع توافق طرفین بر تعیین زمان انتقال مالكیت
– منوط کردن انتقال مالکیت به پرداخت ثمن «شرط حفظ مالکیت»
– منوط کردن مالکیت به سایر عوامل
نتیجه گیری
فهرست منابع