توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: مفاهیم و مبانی
– مفاهیم
– مبانی
بخش دوم: روش‌های تغییر سرمایه
– انواع تغییر سرمایه از حیث نقش اراده
– روش‌های تغییر سرمایه از حیث تغییر در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک
– روش‌های تغییر سرمایه از حیث انواع آورده
– روش‌های تغییر سرمایه از حیث نحوه اعمال تغییرات
– کاهش سرمایه از طریق تغییر در مبلغ اسمی سهام
– روش تغییر سرمایه در شرکت‌های ثبت‌شده و یا مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
– تغییر سرمایه از طریق تغییر میزان سهم الشرکه
بخش سوم: آثار تغییر سرمایه شرکت‌های تجارتی
– آثار درونی
– آثار بیرونی
نتیجه و پیشنهاد
پیوست (مصاحبه ها)
فهرست منابع