توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: شناخت شرط داوری
– مفهوم داوری و مقایسه ی آن با مفاهیم مشابه
– جایگاه و ویژگی‏ های داوری
– انواع داوری
– شیوه‏ های ارجاع اختلاف به داوری
فصل دوم: تفسیر مستقل شرط داوری از قرارداد اصلی
– مفهوم تفسیر شرط داوری و تمییز آن از مفاهیم مشابه
– علل و زمینه‏ های ضرورت تفسیر مستقل شرط داوری
– کارکرد و موارد ضرورت تفسیر شرط داوری
فصل سوم: شیوه ‏های تفسیر شرط داوری
– شیوه ی تفسیر شرط داوری اختیاری
– شیوه ی تفسیر شرط داوری اجباری
– تفسیر شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‏ المللی
فهرست منابع