توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: کلیات و مفاهیم
– مال، ملک و مالکیت
بخش دوم: رایج ترین عقود تملیکی
– عقد بیع
– عقد اجاره
بخش سوم: انتقال مالکیت
– انتقال فوری مالکیت
– انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران
خلاصه، نتیجه گیري وپیشنهاد
منابع و مأخذ