توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– درآمد
فصل تمهیداتی: مفهوم و گونه شناسی ارجاع کیفری
– مفهوم ارجاع کیفری و تمایز آن از مفاهیم مشابه
– گونه‌ شناسی ارجاع کیفری
بخش نخست: خاستگاه ارجاع کیفری
– ارجاعات ناظر به پویایی حقوق کیفری؛ از اصل‌ گرایی تا کارایی
– ارجاعات ناظر به سیطره رویکرد ایدئولوژی مدار به حقوق کیفری
بخش دوم: هنجارگذاری کیفری ارجاعی؛ چالش‌ها و ضابطه‌ها
– چالش‌ها و ضابطه‌های ارجاع کیفری در بستر تقنینی
– چالش‌ها و ضابطه‌های ارجاع کیفری در بستر قضایی
نتیجه گیری
فهرست منابع