توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
– کلیات
– مفهوم شناسی
فصل دوم: مشروعیت تولد فرزند بعد از وفات والدین
– مقدمات تولد فرزند بعد از وفات والدین
– تولد فرزند بعد از وفات والدین
– حکم شرعی تولد فرزند به حسب عوارض آن
فصل سوم: تولد فرزند و احکام فقهی – حقوقی آن
– ماهیت فقهی حقوقی جنین
– مالیت جنین یا گامت (منجمد)
– حق مالکیت و ولایت بر جنین یا گامت منجمد
– اختیار والدین نسبت به جنین و گامت منجمد
– نسب
– آثار مالی نسب در تولد فرزند بعد از وفات والدین
– آثار غیر مالی نسب در تولد فرزند بعد از وفات والدین
نتیجه گیری و پیشنهادها
ضمایم
فهرست منابع