توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظام زندانبانی و آثار پیشگیرانه آن در تکرار جرم
– مبانی کیفری و جرم شناختی نظام زندانبانی
– آموزههای جرم شناختی و زندانبانی
فصل سوم: پیشگیری از تکرار جرم و نظام زندانبانی
– انواع پیشگیری از تکرار جرم و عوامل موثر بر آن
– مبانی و مفاهیم پیشگیری از تکرار جرم در زندان
فصل چهارم: خصوصی سازی نظام زندانبانی و میزان بهره وری آن
– مبانی و مفاهیم خصوصی سازی زندان ها
– مقایسه بهره وری زندانهای خصوصی و عمومی
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع و ماخذ