توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
کتاب اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد(صدمات بدنی)
– پیشینه، مفهوم و اقسام جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد
– پیشینه تاریخی جرایم علیه تمامیت جسمانی
– مفهوم جرایم علیه تمامیت جسمانی
– اقسام جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد (در فقه و قانون)
بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
– رکن مادی
– ركن یا عنصر معنوی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
– رکن قانونی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
بخش سوم: شرکت و معاونت در جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص
– شرکت در جنایت
– معاونت در جنایت
بخش چهارم: علل سالب مسئولیت کیفری
– علل رافع مسئولیت کیفری
– علل موجهه جرم
– طرق اثبات جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص
– مفهوم دلیل
– اقسام دلیل
– علم قاضی
فهرست منابع