توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: جرایم علیه آزادی اشخاص
– توقیف و حبس غیرقانونی
– هتک حرمت منازل غیر
تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
بخش دوم: جرایم که منجر به هتک حیثیت اشخاص می شود
– جرایم موجب هتک حیثیت
– جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص
فهرست منابع و مآخذ