توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: ماهیت سیاست جنایی
– تعریف و کلیت سیاست جنایی
– تعارضات تئوریک در عین‌ حال همپوشانی در ماهیت سیاست جنایی
– رابطه سیاست جنایی و نظم عمومی در باب حقوق کیفری
فصل دوم: گونه شناسی سیاست جنایی
– سیاست جنایی تقنینی
– سیاست جنایی قضایی و اجرایی
فصل سوم: رویکردهای سیاست جنایی اسلامی و ایران
– ابوابی از سیاست جنایی اسلامی
– مدل و سیمای سیاست جنایی اسلام
– چیستی سیاست جنایی ایران
فصل چهارم: سیاست جنایی سرگردان در ایران در قوانین متروک جرم زا از ابتدا تا کنون
– مفهوم و چیستی قانون متروک
– نقش عرف در قوانین متروک و مفاهیم مشابه
فهرست منابع و مآخذ
دیگر آثار تألیفی پدیدآورنده