مشخصات کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران اثر پرویز بختیاری انتشارات سازمان مدیریت صنعتی شامل سرفصل های:
✔آشنایی با اصول و مفاهیم اساسی حسابداری
✔دفاتر مالی و فرایند ثبت در حسابداری
✔آشنایی بیشتر با اقلام مندرج در گزارش‌های مالی و نحوه طبقه‌بندی آنها
✔آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
✔مباحثی در حسابداری مدیریت نقطه سربه‌سر و تصمیمات خاص
✔مباحثی در حسابداری مدیریت بودجه‌بندی
✔مباحثی در مدیریت مالی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
✔مباحثی در مدیریت مالی ارزیابی و بودجه‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای
✔مباحثی در مدیریت مالی روش‌های تامین منابع مالی