توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مبانی و كلیات
– مفاهیم و اطلاعات
– سیر تحول قوانین آب
– ادوار مختلف قانونگذاری آب و بررسی آنها
فصل دوم: نقدو تحلیل نظام حقوق آب ایران
– رژیم حقوقی مالكیت ، بستر و حریم منابع آب
– رژیم حقوقی آلودگی آب
– جایگاه حقوقی دولت و نقش نهادهای متولی در امر آب
– رژیم حقوقی حق مصرف آب و اجازه مصرف آب
– رژیم حقوق اقتصادی، سرمایه گذاری
– مدیریت منابع آب
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ