طراحی بنر با صفحه ساز، استفاده از متن، دکمه، عکس، پس زمینه، لینک و غیره

حقوق اساسی: اثر دکتر منوچهر طباطبایی‌ موتمنی؛ نشر میزان

حقوق اساسی: اثر دکتر منوچهر طباطبایی‌ موتمنی؛ نشر میزان

کلیات حقوق سیاسی و رژیم های مهم سیاسی معاصر

برند: دسته: حقوق, حقوق اساسی, علوم انسانی

کتاب حاضر در دو بخش کلی مبانی و کلیات حقوق اساسی و رژیم های سیاسی مهم معاصر تدوین و نگارش یافته
است.
مولف در این کتاب کوشیده تا تمامی سرفصل‌های مهم و مصوب حقوق اساسی را پوشش دهد. به همین سبب
این کتاب به عنوان یکی از منابع اصلی در تمام دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود.

70,000 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

فهرست‌ مطالب‌

فهرست مطالب :
ديباچه‌ 11
پيشگفتار 13
قسمت‌ اوّل‌ ـ مباني‌ و كليّات‌ حقوق‌ اساسي‌ 23
باب‌ اوّل‌ ـ دولت‌ و اشكال‌ آن‌ 24
فصل‌ اوّل‌ ـ تعريف‌ دولت‌ و عوامل‌ تشكيل‌ دهندة‌ آن‌ 26
مبحث‌ اول‌ ـ جمعيت‌ 27
الف‌ ـ تعريف‌ و مفهوم‌ ملّت‌ 27
ب‌ ـ آزادي‌ ملت‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ سياسي‌ خود 30
مبحث‌ دوم‌ ـ سرزمين‌ 34
الف‌ ـ نقش‌ سرزمين‌ در شكل‌گيري‌ دولت‌ 35
ب‌ ـ مرزها 36
ج‌ ـ ماهيت‌ حقوقي‌ رابطة‌ دولت‌ با سرزمين‌: 37
مبحث‌ سوم‌ ـ قدرت‌ عالي‌ (قدرت‌ رهبري‌ و فرمانروايي‌ ملت‌) 39
الف‌ ـ تكامل‌ سازمان‌ دولت‌ 39
ب‌ ـ وسعت‌ هم‌بستگي‌هاي‌ اجتماعي‌ 41
ج‌ـ قدرت‌ عالي‌ و مسأله‌ مشروعيت‌ 42
دـ شخصيت‌ حقوقي‌ دولت‌ 43
فصل‌ دوم‌ ـ اشكال‌ مختلف‌ دولتها؛ دولت‌ بسيط‌ و مركّب‌ 44
مبحث‌ اول‌ ـ دولت‌ بسيط‌ و اقسام‌ آن‌ 44
مبحث‌ دوم‌ ـ دولت‌ مركّب‌ و مسأله‌ فدراليسم‌ 47
باب‌ دوم‌ ـ منشأ حاكميت‌ دولت‌ و انواع‌ حكومتها 57
فصل‌ اول‌ ـ حاكميت‌ سياسي‌ 57
مبحث‌ اول‌ ـ قدرت‌ سياسي‌ و حاكميت‌ دولت‌: 57
مبحث‌ دوم‌ ـ نظريه‌ حاكميت‌ و تحول‌ تاريخي‌ آن‌ 59
مبحث‌ سوم‌ ـ محدوديت‌ حاكميت‌ دولت‌ از لحاظ‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ 61
مبحث‌ چهارم‌ ـ حاكميت‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ نماد اراده‌ عمومي‌ 63
فصل‌ دوم‌ ـ عقايد دربارة‌ منشأ حاكميت‌ سياسي‌ 65
مبحث‌ اول‌ ـ نظريه‌ حاكميت‌ الهي‌ (تئوكراتيك‌) 65
مبحث‌ دوم‌ ـ نظريه‌ حاكميت‌ مردم‌ سالاري‌ دموكراتيك‌ 68
فصل‌ سوم‌ ـ طريقة‌ اجراي‌ حاكميت‌ 72
مبحث‌ اول‌ ـ حكومت‌ مردم‌ سالاري‌ (دموكراسي‌) 73
الف‌ ـ دموكراسي‌ مستقيم‌ 73
ب‌ ـ دموكراسي‌ غيرمستقيم‌ 75
ج‌ ـ دموكراسي‌ نيمه‌مستقيم‌ 76
مبحث‌ دوم‌ ـ دموكراسي‌ و نهاد انتخابات‌ 78
مبحث‌ سوم‌ ـ دموكراسي‌ و نمايندگي‌ سياسي‌ 80
مبحث‌ چهارم‌ ـ تحول‌ دموكراسي‌ و پيوند آن‌ با آزادي‌ 82
مبحث‌ پنجم‌ ـ انواع‌ دموكراسي‌ غيرمستقيم‌ 83
الف‌ ـ دموكراسي‌ غربي‌ يا ليبرال‌ 83
ب‌ ـ دموكراسي‌ ماركسيستي‌ 84
باب‌ سوم‌ ـ سازمان‌ دولت‌ 87
فصل‌ مقدماتي‌ ـ بررسي‌ برخي‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ 87
فصل‌ اول‌ ـ قوه‌ مجريه‌ يا دستگاه‌ اجرايي‌ حكومت‌ 90
مبحث‌ اول‌ ـ قوه‌ مجريه‌ از لحاظ‌ تعداد و چگونگي‌ تركيب‌ مقامات‌ اجرايي‌ 90
الف‌. حكومت‌ يك‌ نفري‌ 90
ب‌. حكومت‌ دو نفري‌ 92
ج‌. حكومت‌ چندنفري‌ يا حكومت‌ مديره‌ 93
دـ حكومت‌ دو ركني‌ 94
مبحث‌ دوم‌ ـ قوه‌ مجريه‌ از لحاظ‌ شكل‌ و چگونگي‌ تعيين‌ رياست‌ كشور 96
الف‌ ـ حكومت‌ سلطنتي‌ 96
ب‌ ـ حكومت‌ جمهوري‌ 98
فصل‌ دوم‌ ـ قوه‌ مقننه‌ 103
مبحث‌ اول‌ ـ تعداد مجالس‌ مقننه‌ 103
الف‌ ـ فلسفه‌ وجودي‌ مجلس‌ دوم‌ در كشورهاي‌ بسيط‌ 104
ب‌ ـ فلسفة‌ وجودي‌ مجلس‌ دوم‌ در كشورهاي‌ فدرال‌ 106
مبحث‌ دوم‌ ـ سازمان‌ داخلي‌ مجالس‌ مقننه‌ 107
1ـ اصول‌ تشكيلاتي‌ 107
2ـ كميسيونهاي‌هاي‌ پارلمان‌ 114
مبحث‌ سوم‌ ـ وظايف‌ و اختيارات‌ قوه‌ مقننه‌ 116
الف‌. قانونگذاري‌ 116
ب‌. نظارت‌ پارلمان‌ 121
ج‌. ساير وظايف‌ پارلمان‌ عبارتند از: 122
د. تشريفات‌ تصويب‌ قوانين‌ 122
فصل‌ سوم‌ ـ قوه‌ قضائيه‌ 123
الف‌. اعتبار حكم‌ قضايي‌ 124
ب‌ ـ استقلال‌ قوه‌ قضائيه‌ دربارة‌ منصب‌ قضا 124
ج‌ ـ سازمان‌ قضايي‌ 127
فصل‌ چهارم‌ ـ روابط‌ بين‌ قوه‌ مقننه‌ و قوه‌ مجريه‌ و مسأله‌تفكيك‌ قوا 127
مبحث‌ اول‌ ـ بحث‌ نظري‌ درباره‌ اصل‌ تفكيك‌ قوا 128
مبحث‌ دوم‌ ـ مفهوم‌ تفكيك‌ مطلق‌ قوا 132
مبحث‌ سوم‌ ـ تفكيك‌ عمودي‌ و افقي‌ قوا 133
مبحث‌ چهارم‌ ـ حكومتهاي‌ تفكيك‌ كامل‌ قوا (رژيم‌ رياستي‌) 136
مبحث‌ پنجم‌ ـ تفكيك‌ نسبي‌ يا همكاري‌ قوا (رژيم‌ پارلماني‌) 137
الف‌ ـ رژيم‌ پارلماني‌ متعادل‌ 138
ب‌ ـ رژيم‌ پارلماني‌ نامتعادل‌ 140
مبحث‌ ششم‌ ـ روابط‌ بين‌ دولت‌ (قوه‌ مجريه‌) و پارلمان‌ 142
بند 1ـ وسائل‌ مداخله‌ دولت‌ در پارلمان‌ 142
الف‌ ـ مداخله‌ در تعيين‌ اعضاء مجالس‌ 142
ب‌ـ مداخله‌ در سازمان‌ مجالس‌ و نحوة‌ كار آن‌ 142
ج‌ـ شركت‌ در اعمال‌ مجالس‌ 144
دـ انحلال‌ مجالس‌ 146
ه ـ مداخله‌ در فرايند تصويب‌ قوانين‌ 147
بند دوم‌ ـ وسائل‌ مداخله‌ پارلمان‌ در امور حكومت‌ 148
الف‌ ـ مداخله‌ پارلمان‌ در انتصاب‌ اعضاي‌ قوه‌ مجريه‌ 148
ب‌ ـ مداخله‌ پارلمان‌ در اقدامات‌ دولت‌ ـ 149
فصل‌ پنجم‌ ـ انتخابات‌ و نظام‌هاي‌ انتخاباتي‌ 157
مبحث‌ اول‌ ـ حق‌ رأي‌ 157
مبحث‌ دوم‌ ـ نظام‌هاي‌ انتخاباتي‌ 160
الف‌ ـ نظام‌ اكثريّتي‌ 160
ب‌ ـ نظام‌ تناسبي‌ 163
مبحث‌ سوم‌ ـ احزاب‌ و تأثير آنان‌ در انتخابات‌ 169
الف‌ـ نظام‌ حزبي‌ 169
ب‌ـ تأثير نظام‌ حزبي‌ در امر انتخابات‌ و طرز عمل‌ رژيم‌ 171
فصل‌ ششم‌ ـ منشاء فلسفي‌ دولت‌ و طبقه‌بندي‌ حكومتها 173
مبحث‌ اول‌ ـ منشاء فلسفي‌ دولت‌ 174
الف‌ـ دولت‌ يك‌ پديده‌اي‌ طبيعي‌ است‌ 174
ب‌ـ دولت‌ يك‌ پديدة‌ قراردادي‌ (نظريّه‌ ابزاري‌ دولت‌) 176
مبحث‌ دوم‌ ـ نظريات‌ كلاسيك‌ 177
مبحث‌ سوم‌ ـ طبقه‌بندي‌هاي‌ جديد حكومتها 182
مبحث‌ چهارم‌ ـ طبقه‌ بندي‌ ديگر حكومت‌ بر حسب‌ رژيم‌ آن‌ 185
باب‌ چهارم‌ ـ قانون‌ اساسي‌ 187
فصل‌ اول‌ ـ چگونگي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ و اقسام‌ آن‌ 189
مبحث‌ اول‌ ـ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ 189
مبحث‌ دوم‌ ـ اقسام‌ قانون‌ اساسي‌ 191
الف‌ـ قانون‌ اساسي‌ عرفي‌ و قانون‌ اساسي‌ نوشته‌ 191
ب‌ـ قانون‌ اساسي‌ انعطاف‌پذير و انعطاف‌ناپذير 193
مبحث‌ سوم‌ ـ اصول‌ و قواعد قانون‌ اساسي‌ و ارزش‌ حقوقي‌ آنها 196
فصل‌ دوم‌ ـ تجديدنظر در قانون‌ اساسي‌ و تفسير آن‌ 199
فصل‌ سوم‌ ـ ضمانت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و مسأله‌ نظارت‌ قوانين‌ 202
الف‌ـ نظارت‌ قوانين‌ به‌وسيله‌ يك‌ مرجع‌ قضايي‌ به‌ شكل‌ ايراد
(روش‌ آمريكايي‌) 205
ب‌ـ نظارت‌ قوانين‌ به‌وسيله‌ يك‌ دادگاه‌ ويژه‌ به‌شكل‌ دعوي‌
(روش‌ اروپايي‌) 206
ج‌. روش‌ نظارت‌ قوانين‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ 207
باب‌ پنجم‌ ـ حدود قدرت‌ دولت‌ و مسأله‌ آزاديهاي‌ عمومي‌ 209
مبحث‌ اول‌ ـ آزادي‌ 212
مبحث‌ دوم‌ ـ آزاديها و تكاليف‌ عمومي‌ شهروندي‌ 217
الف‌ـ آزادي‌هاي‌ عمومي‌ يا شهروندي‌ 217
ب‌ـ تكاليف‌ عمومي‌ شهروندي‌ 219
مبحث‌ سوم‌ ـ برابري‌ 219
مبحث‌ چهارم‌ ـ اقسام‌ برابري‌ و مساوات‌ 224
قسمت‌ دوم‌ ـ رژيم‌هاي‌ سياسي‌ مهمّ معاصر 227
رژيم‌هاي‌ سياسي‌ مهم‌ معاصر 228
رژيم‌ پارلماني‌ انگلستان‌ 229
اول‌ـ منابع‌ حقوق‌ اساسي‌ و مختصات‌ آن‌ 231
دوم‌ـ چگونگي‌ تكوين‌ رژيم‌ پارلماني‌ 234
سوم‌ـ قوه‌ مجريه‌ 236
چهارم‌ـ قوه‌ مقننه‌ 242
پنجم‌ـ رژيم‌ پارلماني‌ در عمل‌ 247
ششم‌ـ قوه‌ قضائيه‌ 250
رژيم‌ رياستي‌ آمريكا 254
اول‌ ـ رياست‌ جمهور 256
دوم‌ ـ تشكيلات‌ قوه‌ مجريه‌ 260
سوم‌ ـ كنگره‌ 263
چهارم‌ ـ اختيارات‌ متقابل‌ كنگره‌ و رئيس‌ جمهور در برابر يكديگر 267
پنجم‌ ـ قوه‌ قضائيه‌ 271
ششم‌ ـ سازمان‌ حكومتي‌ ايالات‌ (دولتهاي‌ عضو) 274
هفتم‌ـ رژيم‌ آمريكا در عمل‌ 276
رژيم‌ سياسي‌ كشور فرانسه‌ 279
جمهوري‌ پنجم‌ فرانسه‌ 282
اول‌ ـ اصول‌ كلي‌ قانون‌ اساسي‌ 1958 283
دوم‌ ـ رئيس‌جمهور 287
سوم‌ ـ حكومت‌ (كابينه‌) 292
چهارم‌ ـ شوراي‌ وزيران‌ و هيأت‌ وزيران‌ 294
پنجم‌ ـ پارلمان‌ 295
ششم‌ ـ روابط‌ حكومت‌ و پارلمان‌ 297
هفتم‌ ـ قوة‌ قضائيه‌ و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ 303
هشتم‌ ـ شوراي‌ قانون‌ اساسي‌ 305
نهم‌ ـ ديوان‌ عالي‌ عدالت‌ 306
رژيم‌ جمهوري‌ فدرال‌ آلمان‌ 308
سازمان‌ جمهوري‌ فدرال‌ 313
اول‌ ـ پارلمان‌ 314
سازمان‌ پارلمان‌ 315
دوم‌ ـ رئيس‌ جمهور 317
سوم‌ ـ صدراعظم‌ 319
چهارم‌ ـ دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ فدرال‌ 320
رژيم‌ فدراسيون‌ روسيه‌ 323
اول‌ – تاريخ‌ فدراسيون‌ 330
دوم‌ ـ اصول‌ و مباني‌ قانون‌ اساسي‌ فدراسيون‌ روسيه‌ 331
سوم‌ ـ ساختار حكومت‌ فدرال‌ 335
چهارم‌ ـ قوه‌ قضائيه‌ فدراسيون‌ 343
پنجم‌ ـ دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ 344
ششم‌ ـ چگونگي‌ تجديدنظر در قانون‌ اساسي‌ 345
رژيم‌ جمهوري‌ خلق‌ چين‌ 347
اقتصاد و حق‌ مالكيت‌ 350
قانون‌ اساسي‌ 350
قوّه‌ مجريه‌ جمهوري‌ خلق‌ چين‌ 352
تقسيمات‌ كشوري‌ و حكومت‌هاي‌ محلّي‌ 353
پيوست‌ (1) مصونيّت‌ پارلماني‌ نمايندگان‌ مجالس‌ مقنّنه‌ در حقوق‌ تطبيقي‌ 354
كتابنامه‌ 366

مشخصات

سایر ویژگی‌ها
نویسنده
دکتر منوچهر طباطبایی‌ موتمنی
ناشر
میزان
سال چاپ
1400
نوبت چاپ
نوزدهم
قطع
وزیری
نوع جلد
شومیز
تعداد صفحات
384
شابک
۹۷۸-۹۶۴-۵۹۹۷-۱۷-۳
اشتراک در
مرا آگاه کن

Inline Feedbacks
View all comments

عنوان