طراحی بنر با صفحه ساز، استفاده از متن، دکمه، عکس، پس زمینه، لینک و غیره

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم: اثر دکتر سیدمحمد هاشمی؛ نشر میزان

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم: اثر دکتر سیدمحمد هاشمی؛ نشر میزان

حاکمیت و نهادهای سیاسی

برند: دسته: حقوق, حقوق اساسی, علوم انسانی

کتاب حاضر در دو جلد منتشر شده که جلد دوم آن درواقع ادامه دهنده جلد اول آن بوده و مباحث حقوق اساسی شامل نظریات و اندیشه‌های حقوق اساسی و قانون اساسی در ایران را تکمیل نموده است. این کتاب به عنوان یکی از بهترین منابع جهت درک درست حقوق اساسی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.
سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی

170,000 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

فهرست‌ مطالب‌:
شمارة‌ پاراگراف‌ شماره‌ صفحه‌
1 ـ بخش‌ مقدّماتي1
بند اوّل‌: ماهيّت‌ حاكميّت 2
2 ـاوّل‌: حاكميّت‌ ال’هي 3
3 ـدوم‌: حاكميّت‌ ملّي‌ و مردمي 4
بند دوم‌: شكل‌ حكومت 6
4 ـاوّل‌: تفكيك‌ قواي‌ سه‌گانه 6
5 ـدوم‌: نظارت‌ رهبري‌ بر قواي‌ سه‌گانه 7
6 ـسوم‌: نهادهاي‌ خاصّ در اِعمال‌ حاكميّت 8
7 ـ بند سوم‌: مسائل‌ مشترك‌ قواي‌ سه‌گانه 9
8 ـاوّل‌: روابط‌ قواي‌ سه‌گانه‌ و حدود استقلال‌ آنها 9
الف‌: اقتدار قوّة‌ مقنّنه 10
9 ـ يك‌: اقتدار كامل‌ قوّة‌ مقنّنه‌ بر قوّة‌ مجريه 10
10 ـ دو: اقتدار نسبي‌ قوّة‌ مقنّنه‌ بر قوّة‌ قضائيّه 11
ب‌: نفوذ يا اقتدار قوّة‌ قضائيّه 11
11 ـ يك‌: نفوذ قوّة‌ قضائيّه‌ بر قوّة‌ مقنّنه 11
12 ـ دو: اقتدار قوّة‌ قضائيّه‌ بر قوّة‌ مجريه 12
ج‌: نفوذ قوّة‌ مجريه 13
13 ـ يك‌: نفوذ قوّة‌ مجريه‌ بر قوّة‌ مقنّنه 13
14 ـ دو: نفوذ قوّة‌ مجريه‌ بر قوّة‌ قضائيّه 14
15 ـ دوم‌: ممنوعيّت‌ جمع‌ مشاغل 14
الف‌: موارد ممنوعيّت‌ جمع‌ مشاغل 15
16 ـ يك‌: ممنوعيّت‌ جمع‌ دو شغل‌ دولتي 15
17 ـ دو: ممنوعيّت‌ جمع‌ مشاغل‌ اعضاي‌ قوّة‌ مجريه‌ در مؤسّسات‌ دولتي 16
18 ـ سه‌: ممنوعيّت‌ جمع‌ مشاغل‌ دولتي‌ با پاره‌اي‌ از مشاغل 17
19 ـ چهار: ممنوعيّت‌ جمع‌ مشاغل‌ دولتي‌ و خصوصي 18
20 ـ ب‌: موارد استثناي‌ ممنوعيت‌ جمع‌ مشاغل 18
21 ـ ج‌: نظريّات‌ تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان 20
22 ـ د: ضمانت‌ اجراي‌ ممنوعيّت‌ جمع‌ مشاغل 21
*: نمودار نظام‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 22
فصل‌ اوّل‌: رهبري 23
بخش‌ اوّل‌: كلّيّات‌ رهبري 23
23 ـبند اوّل‌: رهبري‌ در اسلام 23
24 ـ اوّل‌: حكايات‌ رهبري‌ در قرآن 24
25 ـ دوم‌: رهبري‌ مسلمانان 24
26 ـ سوم‌: رهبري‌ عملي‌ پيامبر 6 و حضرت‌ علي‌ 725
27 ـبند دوم‌: رهبري‌ در زمان‌ غيبت‌ معصوم‌ 726
28 ـ اوّل‌: طرح‌ قضيّة‌ رهبري 26
دوم‌: رهبري‌ علماي‌ دين 27
29 ـ الف‌: ديدگاههاي‌ مربوط‌ به‌ دين‌ و سياست 27
ب‌: مباني‌ اثبات‌ ولايت‌ فقيه 28
30 ـ يك‌: مباني‌ خبري‌ ولايت‌ فقيه 28
31 ـ دو: مبناي‌ عقلي‌ ولايت‌ فقيه 30
سوم‌: تعيين‌ وليّ فقيه‌ به‌ رهبري 30
الف‌: اوصاف‌ رهبري 30
32 ـ يك‌: علم 30
33 ـ دو: ايمان‌ و اعتقاد 30
34 ـ سه‌: اخلاق‌ (عدالت‌ و تقوا) 31
35 ـ چهار: شرايط‌ شخصي 32
36 ـ پنج‌: آگاهي‌ سياسي‌ و توانايي‌ مديريّت 33
37 ـ ب‌: چگونگي‌ تعيين‌ رهبر 33
بند سوم‌: رهبري‌ در قانون‌ اساسي 35
38 ـ اوّل‌: از رهبري‌ انقلاب‌ تا طرح‌ ولايت‌ فقيه‌ در قانون‌ اساسي 35
39 ـ دوم‌: شرايط‌ و صفات‌ رهبر 38
40 ـ الف‌: صلاحيّت‌ علمي 39
41 ـ ب‌: صلاحيّت‌ اخلاقي 40
42 ـ ج‌: تواناييهاي‌ شخصي 41
43 ـ د: شرط‌ تابعيّت‌ و عدم‌ پيش‌بيني‌ آن‌ در قانون‌ اساسي 41
سوم‌: تعيين‌ رهبري 43
44 ـ الف‌: طرح‌ مطلب 43
45 ـ ب‌: خبرگان‌ رهبري 44
46 ـ ج‌: انتخاب‌ رهبر 46
چهارم‌: موقعيّت‌ رهبري 47
47 ـ الف‌: موقعيّت‌ رسمي 47
48 ـ ب‌: موقعيّت‌ شخصي 48
49 ـ پنجم‌: مسؤوليّتهاي‌ رهبري 49
50 ـ الف‌: مسؤوليّت‌ سياسي 49
51 ـ ب‌: مسؤوليّتهاي‌ مالي‌ و حقوقي 50
52 ـ ششم‌: جانشيني‌ رهبر 51
53 ـ الف‌: تفويض‌ اختيار 51
54 ـ ب‌: توقّف‌ و پايان‌ رهبري 52
بخش‌ دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ رهبري 53
بند اوّل‌: بحث‌ ولايت‌ مطلقة‌ فقيه 53
اوّل‌: ديدگاههاي‌ فقهي‌ مربوط‌ به‌ قلمرو ولايت‌ فقيه 53
55 ـ الف‌: ديدگاه‌ فقهاي‌ گذشته 53
56 ـ ب‌: نظر امام‌ خميني 56
دوم‌: طرح‌ ولايت‌ مطلقه‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 57
57 ـ الف‌: جريانات‌ سياسي 57
58 ـ ب‌: ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي 59
59 ـ سوم‌: بررسي‌ حقوقي‌ ولايت‌ مطلقة‌ فقيه 60
60 ـ الف‌: ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ و حاكميّت‌ ملّي 61
61 ـ ب‌: ولايت‌ مطلقة‌ فقيه‌ و حاكميّت‌ قانون‌ اساسي 61
62 ـ ج‌: ولايت‌ مطلقة‌ و حقوق‌ ملّت 62
63 ـ چهارم‌: استنباط‌ حقوقي‌ از فتواي‌ امام‌ خميني‌ ؛ نسبت‌ به‌ ولايت‌ مطلقه 63
1/63ـ الف‌: حكومت‌ شعبه‌اي‌ از ولايت‌ مطلقة‌ رسول‌اللّ’ه‌ ؛ است 64
2/63ـ ب‌: وسعت‌ اختيارات‌ حكومت‌ اسلامي 64
بند دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ رهبري‌ در ادارة‌ عالية‌ كشور 67
64 ـ اوّل‌: در سياستهاي‌ كلّي‌ نظام 67
65 ـ دوم‌: فرمان‌ همه‌پرسي‌ (بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌) 70
66 ـ سوم‌: نظارت‌ بر صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 72
67 ـ چهارم‌: حلّ اختلاف‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌گانه 72
68 ـ پنجم‌: حلّ معضلات‌ نظام‌ از طريق‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام 73
بند سوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ رهبري‌ در قواي‌ سه‌گانه 73
69 ـ اوّل‌: رهبري‌ در قوّة‌ مقنّنه 74
70 ـ دوم‌: رهبري‌ در قوّة‌ مجريه 74
71 ـ الف‌: فرماندهي‌ كلّ نيروهاي‌ مسلّح 74
72 ـ ب‌: امضاي‌ حكم‌ رياست‌ جمهوري 76
73 ـ ج‌: عزل‌ رئيس‌ جمهور 77
سوم‌: رهبري‌ در قوّة‌ قضائيّه 79
74 ـ الف‌: نصب‌ و عزل‌ رئيس‌ قوّة‌ قضائيّه 79
75 ـ ب‌: عفو و تخفيف‌ مجازات‌ محكومين 80
76 ـ يك‌: عفو خصوصي 80
77 ـ دو: عفو عمومي 81
78 ـ سه‌: عفو و تخفيف‌ مجازات‌ محكومين‌ در قانون‌ اساسي 82
فصل‌ دوم‌: قوّة‌ مقنّنه 85
مقدّمه 85
79 ـ اوّل‌: اِعمال‌ قوّة‌ مقنّنه 85
80 ـ دوم‌: تركيب‌ نهاد قوّة‌ مقنّنه 86
81 ـ بخش‌ اوّل‌: كلّيّات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي 87
82 ـبند اوّل‌: انتخابات 88
83 ـ اوّل‌: زمان‌ انتخابات‌ و دورة‌ نمايندگي 88
84 ـ دوم‌: هيأت‌ اجرائي‌ انتخابات 89
سوم‌: مقدّمات‌ انتخابات 90
85 ـ الف‌: شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب‌شوندگان 90
86 ـ ب‌: اعلام‌ داوطلبي‌ و تأييد صلاحيت 92
87 ـ ج‌: تبليغات 93
چهارم‌: كيفيّت‌ انتخابات‌ و اخذ رأي 94
88 ـ الف‌: نظامهاي‌ انتخاباتي 94
89 ـ يك‌: نظام‌ اكثريّت 94
90 ـ دو: نظام‌ انتخابات‌ فردي‌، جمعي‌ و فهرستي 95
91 ـ سه‌: نظام‌ انتخابات‌ تناسبي 96
92 ـ ب‌: نظام‌ حقوقي‌ انتخابات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 97
93 ـ پنجم‌: توقّف‌ انتخابات 98
94 ـ ششم‌: نظارت‌ بر انتخابات 99
بند دوم‌: ساختار مجلس‌ شوراي‌ اسلامي 101
95 ـ اوّل‌: تشكيل‌ و افتتاح‌ مجلس 101
دوم‌: رسيدگي‌ به‌ اعتبارنامة‌ نمايندگان 102
96 ـ الف‌: طرح‌ قضيّه 102
97 ـ ب‌: نقد قضيّه 103
98 ـ ج‌: مقرّرات 104
99 ـ سوم‌: ادارة‌ مجلس 105
الف‌: هيأت‌ رئيسه 106
100 ـ يك‌: هيأت‌ رئيسة‌ سنّي‌ و موقّت 106
101 ـ دو: هيأت‌ رئيسة‌ دائم 106
ب‌: كميسيونها 107
102 ـ يك‌: ضرورت‌ تشكيل‌ كميسيون 107
103 ـ دو: مقرّرات‌ مشترك‌ كميسيونها 108
104 ـ سه‌: انواع‌ كميسيونها 110
چهارم‌: جلسات‌ مجلس 111
105 ـ الف‌: تشكيل‌ جلسات‌ و رسميّت‌ آنها112
ب‌: علني‌بودن‌ جلسات 113
106 ـ يك‌: اصل‌ علني‌بودن 113
107 ـ دو: استثناء (جلسة‌ غيرعلني‌) 114
پنجم‌: نطق‌ و مذاكره 114
108 ـ الف‌: نظق‌ها 114
109 ـ ب‌: مذاكرات 115
ششم‌: حضور اعضاي‌ قوّة‌ مجريه‌ و شوراي‌ نگهبان‌ در مجلس 117
110 ـ الف‌: حضور اعضاي‌ قوّة‌ مجريه 117
111 ـ ب‌: حضور اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان 118
هفتم‌: رأي 118
112 ـ الف‌: كيفيّت‌ اخذ رأي 118
113 ـ ب‌: كميّت‌ آراء 120
بند سوم‌: نمايندگان 121
114 ـ اوّل‌: نمايندگي 121
115 ـ دوم‌: سمت‌ نمايندگي 122
116 ـ سوم‌: سوگند نمايندگان 123
117 ـ چهارم‌: مصونيّت‌ نمايندگان 124
118 ـ الف‌: عدم‌ مسؤوليّت‌ نمايندگان‌ در ايفاي‌ وظايف‌ نمايندگي 124
119 ـ ب‌: مصونيّت‌ از تعرّض‌ و عدم‌ پيش‌بيني‌ آن‌ در قانون‌ اساسي 125
پنجم‌: تعهّدات‌ و حقوق‌ نمايندگان 126
120 ـ الف‌: تعهّدات 126
121 ـ ب‌: حقوق 127
122 ـ ششم‌: قطع‌ دورة‌ نمايندگي 128
123 ـ بخش‌ دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي 129
مبحث‌ اوّل‌: قانونگذاري 130
124 ـ بند اوّل‌: قوانين 130
125 ـ اوّل‌: قوانين‌ معمولي 130
126 ـ الف‌: صلاحيّت‌ عامّ مجلس‌ در وضع‌ قانون 130
127 ـ ب‌: صلاحيّت‌ اختياري‌ مجلس‌ در وضع‌ قوانين 131
128 ـ دوم‌: قوانين‌ خاصّ و سازمان‌دهنده 131
129 ـ سوم‌: قوانين‌ تفويضي 132
130 ـ الف‌: قوانين‌ آزمايشي 133
131 ـ ب‌: تصويب‌ دائمي‌ اساسنامة‌ دستگاههاي‌ دولتي 135
132 ـ چهارم‌: تفسير قوانين 136
133 ـ بند دوم‌: كيفيّت‌ قانونگذاري 137
اوّل‌: ابتكار پيشنهاد 137
134 ـ الف‌: لايحة‌ قانوني 137
135 ـ يك‌: تقديم‌ لايحه 137
136 ـ دو: استرداد لايحه 138
137 ـ ب‌: طرح‌ قانوني‌ مجلس 139
138 ـ يك‌: پيشنهاد طرح 139
139 ـ دو: ضوابط‌ خاصّ طرح 140
140 ـ ج‌: طرح‌ پيشنهادي‌ شوراي‌ عالي‌ استانها 140
141 ـ دوم‌: بررسي‌ و تصويب 141
142 ـ الف‌: بررسي‌ و تصويب‌ عادي‌ لوايح‌ و طرحها 142
143 ـ يك‌: اعلام‌ وصول‌ طرحها و لوايح‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ كميسيون 142
144 ـ دو: رسيدگي‌ كلّيّات‌ در كميسيون 143
145 ـ سه‌: رسيدگي‌ و تصويب‌ كلّيّات‌ در جلسة‌ علني‌ (شور اوّل‌) 143
146 ـ چهار: رسيدگي‌ موادّ در كميسيون 144
147 ـ پنج‌: رسيدگي‌ و تصويب‌ موادّ در جلسة‌ علني‌ (شور دوم‌) 145
148 ـ شش‌: ضرورت‌ وجود شور نهائي 146
149 ـ ب‌: بررسي‌ و تصويب‌ فوري‌ لوايح‌ و طرحها 147
150 ـ يك‌: لوايح‌ و طرحهاي‌ يك‌فوريّتي 147
151 ـ دو: لوايح‌ و طرحهاي‌ دوفوريّتي 148
152 ـ سه‌: لوايح‌ و طرحهاي‌ سه‌فوريّتي 148
153 ـ ج‌: نكات‌ مشترك‌ مربوط‌ به‌ بررسي‌ لوايح‌ و طرحها 149
سوم‌: نظارت‌ بر مصوّبات‌ مجلس‌ و تأييد آن 150
154 ـ الف‌: ضرورت‌ تطبيق‌ قوانين‌ با شرع‌ و قانون‌ اساسي 150
155 ـ ب‌: نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر مصوّبات‌ مجلس 150
156 ـ ج‌: حلّ اختلاف‌شوراي‌نگهبان‌ و مجلس‌در مجمع‌ تشخيص‌مصلحت‌نظام 152
157 ـ چهارم‌: امضاي‌ مصوّبات‌ توسّط‌ رئيس‌ جمهور 153
158 ـ پنجم‌: انتشار قانون 155
159 ـ مبحث‌ دوم‌: نظارت 156
160 ـ بند اوّل‌: نظارت‌ تأسيسي 156
اوّل‌: نظارت‌ بر تشكيل‌ دولت 157
161 ـ الف‌: تسليم‌ برنامة‌ دولت‌ به‌ مجلس 157
162 ـ ب‌: رأي‌ اعتماد به‌ وزيران 158
163 ـ ج‌: رأي‌ اعتماد به‌ هيأت‌ وزيران 159
164 ـ دوم‌: نظارت‌ بر تغيير وزراء و مسائل‌ مهمّ و مورد اختلافات‌ در دولت 160
165 ـ بند دوم‌: نظارت‌ اطّلاعي 162
اوّل‌ ـ اطّلاعات‌ مردمي‌ (شكايات‌ مردم‌ از طرز كار قواي‌ سه‌گانه‌) 162
166 ـ الف‌: طرح‌ مطلب 162
167 ـ ب‌: تحليل‌ اصل‌ نودم‌ قانون‌ اساسي 163
168 ـ ج‌: كميسيون‌ اصل‌ نودم‌ قانون‌ اساسي 165
169 ـ د: كيفيّت‌ اجراي‌ اصل‌ نودم‌ قانون‌ اساسي 165
170 ـ يك‌: شكايت 166
171 ـ دو: رسيدگي‌ و تحقيق 166
172 ـ سه‌: تصميمات‌ كميسيون 167
173 ـ دوم‌: ابتكار نمايندگان‌ در كسب‌ اطّلاع 168
174 ـ الف‌: تذكّر 169
175 ـ ب‌: سؤال 169
176 ـ يك‌: سؤال‌ از وزير 170
177 ـ دو: سؤال‌ از رئيس‌ جمهور 171
178 ـ سوم‌: ابتكار مجلس‌ در كسب‌ اطلاعات‌ (تحقيق‌ و تفحّص‌) 172
179 ـ الف‌: نظارت‌ مجلس‌ به‌ منزلة‌ نظارت‌ مردم‌ بر امور 172
180 ـ ب‌: آيين‌ تحقيق‌ و تفحّص 174
181 ـ بند سوم‌: نظارت‌ استصوابي 175
اوّل‌: نظارت‌ بر معاهدات‌ و قراردادهاي‌ بين‌المللي 177
182 ـ الف‌: مفهوم‌ معاهده‌ در حقوق‌ بين‌المللي‌ و در حقوق‌ اساسي 177
183 ـ ب‌: معاهدات‌ بين‌المللي‌ در حقوق‌ اساسي 178
184 ـ ج‌: تحليل‌ حقوقي‌ نظارت‌ مجلس‌ بر معاهدات‌ و توافقهاي‌ بين‌المللي 179
185 ـ د: آيين‌ تصويب‌ معاهدات‌ و قراردادهاي‌ بين‌المللي 181
دوم‌: نظارت‌ بر تغيير خطوط‌ مرزي 183
186 ـ الف‌: اصل‌ استقلال‌ و تماميّت‌ ارضي‌ كشور 183
187 ـ ب‌: تغييرات‌ ضروري‌ مرزها و نظارت‌ بر آن 184
سوم‌: نظارت‌ بر برقراري‌ حالت‌ فوق‌العاده‌ و محدوديّتهاي‌ ضروري 186
188 ـ الف‌: اصل‌ آزادي‌ و تضمين‌ آن‌ در قانون‌ اساسي 186
189 ـ ب‌: حالت‌ استثنائي‌ و محدوديّتهاي‌ ضروري 186
190 ـ ج‌: نظام‌ حقوقي‌ حالت‌ استثنائي 187
191 ـ چهارم‌: نظارت‌ بر صلح‌ دعاوي‌ مالي‌ دولت‌ و يا ارجاع‌ آنها به‌ داوري 189
پنجم‌: نظارت‌ بر برخي‌ ديگر از اعمال‌ دولتي 192
192 ـ الف‌: قرض‌ و استقراض‌ و كمك‌ بلاعوض 192
193 ـ ب‌:: استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي 192
194 ـ ج‌: فروش‌ بناها و اموال‌ دولتي 193
ششم‌: بحث‌ نظارت‌ بر دادنِ امتياز تشكيل‌ شركتها و مؤسّسات‌ به‌ خارجيان 194
195 ـ الف‌: طرح‌ مطلب 194
196 ـ ب‌: قانون‌ اساسي‌ و ممنوعيّت‌ مطلق‌ واگذاري‌ امتياز به‌ خارجيان 195
197 ـ ج‌: تحليل‌ حقوقي‌ قضيّه 196
198 ـ د: تفسير شوراي‌ نگهبان 198
199 ـ ه : شركتهاي‌ خارجي‌ و منافع‌ ملّي 198
200 ـ بند چهارم‌: نظارت‌ مالي 199
201 ـ اوّل‌: نظارت‌ مجلس‌ بر تدوين‌ بودجه 201
202 ـ الف‌: تعريف‌ و مشخّصات‌ بودجه 201
203 ـ ب‌: تهيّة‌ بودجه 203
204 ـ ج‌: تصويب‌ بودجه 203
205 ـ دوم‌: نظارت‌ بر اجراي‌ بودجه‌ از طريق‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور 205
206 ـ الف‌ : تشكيل‌ ديوان‌ محاسبات 205
207 ـ ب‌: اهداف‌ و وظايف‌ ديوان‌ محاسبات 206
208 ـ ج‌: رسيدگي‌ حسابها در ديوان 206
209 ـ د: گزارش‌ تفريغ‌ بودجه 207
210 ـ بند پنجم‌: نظارت‌ سياسي 207
اوّل‌: مسؤوليّت‌ سياسي‌ اعضاي‌ قوّة‌ مجريه 207
211 ـ الف‌: مفهوم‌ مسؤوليّت 207
ب‌: قلمرو مسؤوليّت‌ سياسي 209
212 ـ يك‌: قلمرو مسؤوليّت‌ نسبت‌ به‌ مقامات 209
213 ـ دو: قلمرو مسؤوليّت‌ نسبت‌ به‌ موضوعات 210
ج‌: قانون‌ اساسي‌ و مسؤوليّت‌ سياسي 211
214 ـ يك‌: مسؤوليّت‌ فردي‌ و جمعي‌ وزيران 211
215 ـ دو: مسؤوليّت‌ سياسي‌ رئيس‌ جمهور 212
دوم‌: استيضاح‌ وزيران 213
216 ـ الف‌: طرح‌ استيضاح 213
217 ـ ب‌: تكليف‌ وزير يا هيأت‌ وزيران 214
218 ـ ج‌: بررسي 215
219 ـ د: رأي‌ مجلس‌ و اثر حقوقي‌ آن 215
سوم‌: استيضاح‌ رئيس‌ جمهور 217
220 ـ الف‌: طرح‌ استيضاح 217
221 ـ ب‌: تكليف‌ رئيس‌ جمهور 218
222 ـ ج‌: بررسي‌ مجلس‌ و اعلام‌ رأي 219
بخش‌ سوم‌: شوراي‌ نگهبان 221
223 ـ * ـ جايگاه‌ شوراي‌ نگهبان 221
مبحث‌ اوّل‌: كلّيّات‌ شوراي‌ نگهبان 223
بند اوّل‌: اعضاي‌ شورا 223
224 ـ اوّل‌: فقهاء و شرايط‌ آنها 223
225 ـ الف‌: فقاهت 224
226 ـ ب‌: عدالت 224
227 ـ ج‌: آگاهي‌ به‌ مقتضيّات‌ زمان 225
228 ـ دوم‌: حقوقدانان 225
229 ـ الف‌: شرايط‌ حقوقدانان 225
230 ـ ب‌: انتخاب‌ حقوقدانان 226
231 ـ سوم‌: شرايط‌ مترتّب‌ بر موقعيّت‌ اعضاء شورا 227
232 ـ الف‌: منع‌ جمع‌ عضويّت‌ شورا با ساير مشاغل‌ حكومتي‌ و دولتي 227
233 ـ ب‌: منع‌ وابستگي‌ مؤثّر اعضاء شورا به‌ احزاب‌ و گروههاي‌ سياسي 228
بند دوم‌: مسائل‌ مشترك 229
اوّل‌: دورة‌ مأموريّت‌ در شورا 229
234 ـ الف‌: مدّت‌ مأموريّت‌ اعضاء 229
235 ـ ب‌: پايان‌يافتن‌ پيش‌ از موعد عضويّت‌ اعضاء 230
236 ـ دوم‌: ادارة‌ شوراي‌ نگهبان 231
237 ـ الف‌: جلسات‌ شورا 231
238 ـ ب‌: ادارة‌ جلسات‌ شورا 231
239 ـ ج‌: امور اداري‌ شورا 232
سوم‌: حضور اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ در مجلس 232
240 ـ الف‌: حضور اختياري 233
241 ـ ب‌: حضور ضروري 233
242 ـ ج‌: حضور تشريفاتي 235
مبحث‌ دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ نگهبان 235
243 ـ بند اوّل‌: نظارت‌ بر قوانين‌ و مقرّرات 235
244 ـ اوّل‌: نظارت‌ شرعي‌ بر اصول‌ قانون‌ اساسي 236
245 ـ دوم‌: نظارت‌ شرعي‌ و قانوني‌ بر مصوّبات‌ مجلس 237
246 ـ الف‌: ضرورت‌ ارسال‌ كلّيّة‌ مصّوبات‌ به‌ شوراي‌ نگهبان 238
247 ـ ب‌: تكليف‌ شوراي‌ نگهبان 23
248 ـ ج‌: مهلت‌ اظهارنظر شورا 239
249 ـ د: نظارت‌ بر مصوّبات‌ كميسيونهاي‌ داخلي‌ مجلس 240
250 ـ سوم‌: نظارت‌ شرعي‌ بر قوانين‌ و مقرّرات‌ گذشته 241
251 ـ الف‌: نظريّات‌ حقوقي 241
252 ـ ب‌: نظر شوراي‌ نگهبان 242
ج‌: تحليل‌ قضيّه 242
253 ـ يك‌: تحليل‌ حقوقي 242
254 ـ دو: تحليل‌ اجتماعي‌ و سياسي 243
255 ـ چهارم‌: نظارت‌ شرعي‌ و قانوني‌ بر مقرّرات‌ و مصوّبات‌ قوّة‌ مجريه 245
256 ـ الف‌: نظارت‌ شرعي‌ و قانوني‌ بر اساسنامة‌ سازمانهاي‌ دولتي 246
257 ـ ب‌: نظارت‌ شرعي‌ و قانوني‌ بر تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي‌ دولت 246
بند دوم‌: تفسير قانون‌ اساسي 247
اول‌: كليّات‌ تفسير 247
258 ـ الف‌: مفهوم‌ تفسير 247
259 ـ ب‌: انواع‌ تفسير 248
دوم‌: صلاحيّت‌ شوراي‌ نگهبان‌ در تفسير قانون‌ اساسي 249
260 ـ الف‌: طرح‌ مطلب 249
261 ـ ب‌: آيين‌ تفسير 250
262 ـ بند سوم‌: نظارت‌ بر داوطلبي‌، انتخابات‌ و همه‌پرسي 252
263 ـ اوّل‌: نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان 253
264 ـ الف‌: در تعيين‌ عوامل‌ اجرائي‌ و نظارت‌ بر انتخابات 253
265 ـ ب‌: نظارت‌ بر صلاحيّت‌ داوطلبان‌ و ثبت‌ نام‌ آنها 254
266 ـ ج‌: نظارت‌ بر جريان‌ انتخابات 254
267 ـ د: شكايات‌ و رسيدگي‌ به‌ آنها 255
268 ـ ه : ابطال‌ انتخابات 256
269 ـ و: اعلام‌ نتيجه‌ و صدور اعتبارنامه 256
دوم‌: نظارت‌ بر داوطلبي‌ و انتخابات‌ رياست‌ جمهوري 257
270 ـ الف‌: نظارت‌ بر صلاحيّت‌ داوطلبان 257
271 ـ ب‌: نظارت‌ بر انتخابات‌ رياست‌ جمهوري 258
272 ـ سوم‌: نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي 25
273 ـ الف‌: كلّيّات‌ نظارت 260
274 ـ ب‌: در هيأت‌ اجرائي 26
275 ـ ج‌: در داوطلبي‌ و ثبت‌ نام 261
276 ـ د: در جريان‌ انتخابات 262
277 ـ ه : در اعلام‌ نتيجه‌ و صدور اعتبارنامه 263
278 ـ و: در رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ انتخاباتي 263
279 ـ چهارم‌: نظارت‌ بر امر همه‌پرسي‌ و مراجعه‌ به‌ آراء عمومي 264
فصل‌ سوم‌: قوّة‌ مجريه 265
مقدّمه 265
280 ـ اوّل‌: جايگاه‌ مردمي‌ قوّة‌ مجريه 265
281 ـ دوم‌: اِعمال‌ قوّة‌ مجريه 266
بخش‌ اوّل‌: رياست‌ جمهوري 267
مبحث‌ اوّل‌: كلّيّات 267
بند اوّل‌: مراحل‌ رسميّت‌يافتن‌ رئيس‌ جمهور 267
اوّل‌: داوطلبي 267
282 ـ الف‌: شرايط‌ داوطلبان‌ رياست‌ جمهوري 267
283 ـ ب‌: نظارت‌ بر امر داوطلبي 272
دوم‌: انتخابات‌ رياست‌ جمهوري 272
284 ـ الف‌: اصل‌ انتخابي‌بودن‌ رئيس‌ جمهور 272
285 ـ ب‌: جريان‌ انتخابات 273
286 ـ سوم‌: امضاي‌ حكم‌ رياست‌ جمهوري 274
287 ـ چهارم‌: سوگند رياست‌ جمهوري 275
288 ـ الف‌: مفاد سوگند 275
289 ـ ب‌: آثار حقوقي‌ سوگند 276
بند دوم‌: موقعيّت‌ و مقام‌ رئيس‌ جمهور 276
290 ـ اوّل‌: مقام‌ رسمي‌ و موقعيّت‌ شخصي 276
291 ـ دوم‌: مسؤوليّتهاي‌ رئيس‌ جمهور 277
سوم‌: همكاران‌ رئيس‌ جمهور 279
292 ـ الف‌: معاون‌ اوّل‌ (و ساير معاونان‌) 279
293 ـ ب‌: نمايندگان‌ ويژه 280
294 ـ چهارم‌: كفالت‌ رياست‌ جمهوري 281
295 ـ الف‌: موارد لزوم‌ كفالت‌ و تعيين‌ كفيل 281
296 ـ ب‌: شوراي‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري 282
297 ـ ج‌: محدوديّتهاي‌ زمان‌ كفالت‌ رياست‌ جمهوري 282
298 ـ مبحث‌ دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ جمهور 283
بند اوّل‌:- وظايف‌ رئيس‌ جمهور در ادارة‌ عالية‌ كشور 284
299 ـ اوّل‌: مسؤوليّت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي 284
دوم‌: در امور بين‌الملل 289
300 ـ الف‌: امضاي‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي 289
301 ـ ب‌: اعزام‌ و پذيرش‌ سفيران 290
302 ـ سوم‌: رياست‌ و مسؤوليّت‌ شوراهاي‌ عالي‌ كشور 292
بند دوم‌:- وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ جمهور در رياست‌ و اِعمال‌ قوّة‌ مجريه 295
303 ـ اوّل‌: رياست‌ هيأت‌ وزيران 295
304 ـ الف‌: نظارت‌ بر كار وزيران 295
305 ـ ب‌: هماهنگي‌ تصميمات‌ وزيران 296
306 ـ ج‌: تعيين‌ خطّ مشي‌ دولت‌ با همكاري‌ وزيران 298
307 ـ دوم‌: رياست‌ عالي‌ سازمانهاي‌ وابسته 298
308 ـ الف‌: سازمانهاي‌ هماهنگ‌كننده‌ و ناظر 298
1 ـ سازمان‌ مديريّت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور298
2 ـ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست 300
309 ـ ب‌: سازمان‌ انرژي‌ اتمي 301
310 ـ ج‌: سازمان‌ تربيت‌ بدني 302
311 ـ سوم‌: تعيين‌ سرپرست‌ موقّت‌ براي‌ وزارتخانه‌هاي‌ بدون‌ وزير 302
312 ـ چهارم‌: اعطاي‌ نشانهاي‌ دولتي 303
بند سوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ جمهور در ارتباط‌ با قواي‌ مقنّنه‌ و قضائيّه 304
اوّل‌: رئيس‌ جمهور و قوّة‌ مقنّنه 304
313 ـ الف‌: در امضاي‌ قوانين 304
314 ـ ب‌: در امر همه‌پرسي 305
315 ـ ج‌: در نصب‌ و عزل‌ وزيران‌ و رأي‌ اعتماد به‌ دولت 305
316 ـ د: در توقّف‌ انتخابات 306
317 ـ ه : در حضور و احضار به‌ مجلس 306
318 ـ و: در تقاضاي‌ تشكيل‌ جلسة‌ غيرعلني‌ مجلس 307
319 ـ دوم‌: رئيس‌ جمهور و قوّة‌ قضائيّه 307
بخش‌ دوم‌: دولت 308
320 ـ مبحث‌ اوّل‌: هيأت‌ وزيران 308
بند اوّل‌: كلّيّات 309
اوّل‌: تشكيل‌ هيأت‌ وزيران 309
321 ـ الف‌: رسميّت‌ هيأت‌ وزيران 309
322 ـ ب‌: جلسات‌ هيأت‌ دولت 309
323 ـ ج‌: دفتر هيأت‌ دولت 310
دوم‌: كميسيونها 311
324 ـ الف‌: ضرورت‌ تشكيل‌ كميسيون 311
325 ـ ب‌: انواع‌ كميسيونها 311
326 ـ ج‌: مقرّرات‌ مشترك‌ كميسيونها 312
327 ـ د: كميسيون‌ حقوقي 312
سوم‌: كيفيّت‌ كار هيأت‌ وزيران 312
328 ـ الف‌: پيشنهاد 313
329 ـ ب‌: بررسي‌ مرحلة‌ اوّل 313
330 ـ ج‌: بررسي‌ و تصويب‌ در هيأت‌ دولت 314
بند دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ وزيران 314
اوّل‌: در طرحها و لوايح 314
331 ـ الف‌: تصويب‌ لوايح‌ و تقديم‌ آن‌ به‌ مجلس 314
332 ـ ب‌: دفاع‌ از لوايح 315
333 ـ ج‌: دفاع‌ از مواضع‌ دولت‌ در مورد طرحها 316
دوم‌: تصويب‌ آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها 317
334 ـ الف‌: طرح‌ مطلب 317
ب‌: انواع‌ آيين‌نامه 318
335 ـ يك‌: آيين‌نامه‌هاي‌ اجرائي 319
336 ـ دو: آيين‌نامه‌هاي‌ مستقل 319
337 ـ سه‌: آيين‌نامه‌هاي‌ تفويضي 321
338 ـ ج‌: نظارت‌ بر آيين‌نامه‌هاي‌ دولت 322
339 ـ د: واگذاري‌ تصويب‌ آيين‌نامه‌ها به‌ كميسيونهاي‌ خاصّ 324
340 ـ ه : ابلاغ‌ مصوّبات 325
341 ـ سوم‌: تصويب‌ صلح‌ دعاوي‌ و يا ارجاع‌ به‌ داوري 325
342 ـ چهارم‌: تصميمات‌ سياسي 326
343 ـ پنجم‌: حلّ اختلاف‌ بين‌ دستگاههاي‌ اجرائي 326
مبحث‌ دوم‌: وزيران 328
بند اوّل‌: كلّيّات 328
اوّل‌: رسميّت‌ وزيران 328
344 ـ الف‌: شرايط‌ تصدّي‌ وزارت 328
345 ـ ب‌: تعيين‌ وزير 329
346 ـ دوم‌: سمت‌ وزارت 330
347 ـ الف‌: سرپرستي‌ موقّت‌ وزارتخانه‌ها 330
348 ـ ب‌: امور وزارتي 331
349 ـ سوم‌: مسؤوليّت‌ وزيران 331
بند دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ وزيران 334
350 ـ اوّل‌: ادارة‌ وزارتخانه‌ها 335
351 ـ دوم‌: عضويّت‌ هيأت‌ وزيران 336
352 ـ سوم‌: قيمومت‌ بر سازمانهاي‌ وابسته 336
353 ـ چهارم‌: عضويّت‌ در مجامع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ دولتي 337
پنجم‌: وضع‌ آيين‌نامه‌ و صدور بخشنامه 337
354 ـ الف‌: وضع‌ آيين‌نامه 337
355 ـ ب‌: صدور بخشنامه 338
356 ـ ششم‌: ارتباط‌ با قوّة‌ مقنّنه 339
357 ـ بخش‌ سوم‌: نيروهاي‌ مسلّح 340
مبحث‌ اوّل‌: شناخت‌ نيروهاي‌ مسلّح 341
بند اوّل‌: بررسي‌ موضوعي‌ نيروهاي‌ مسلّح 341
358 ـ اوّل‌: دلائل‌ وجودي‌ نيروهاي‌ مسلّح 341
359 ـ الف‌: نيروهاي‌ مسلّح‌ نظامي‌ براي‌ حفظ‌ استقلال‌ كشور 341
360 ـ ب‌: نيروهاي‌ مسلّح‌ انتظامي‌ براي‌ حفظ‌ و تأمين‌ امنيّت 342
361 ـ دوم‌: موقعيّت‌ سياسي‌ نيروهاي‌ مسلّح‌ در نظامهاي‌ مختلف 343
362 ـ بند دوم‌: نيروهاي‌ مسلّح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 346
اوّل‌: ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 347
363 ـ الف‌: اصول‌ و ويژگيهاي‌ ارتش 347
364 ـ ب‌: وظايف‌ اصلي‌ ارتش 349
365 ـ ج‌: سازماندهي‌ ارتش 351
دوم‌: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي 352
366 ـ الف‌: پديداري‌ سپاه 352
367 ـ ب‌: وظايف‌ و اختيارات‌ سپاه 353
368 ـ ج‌: سازماندهي‌ سپاه 354
369 ـ د: بسسج‌ مستضعفين‌ (وابسته‌ به‌ سپاه‌ پاسداران‌) 354
370 ـ سوم‌: نيروي‌ انتظامي 355
371 ـ چهارم‌: ارتباط‌ نيروهاي‌ مسلّح‌ با يكديگر 356
372 ـ الف‌: همكاري‌ سپاه‌ و ارتش 356
373 ـ ب‌: همكاري‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي 357
مبحث‌ دوم‌: ضوابط‌ كلّي‌ در نيروهاي‌ مسلّح 358
بند اوّل‌: اصول‌ كلّي‌ حاكم‌ بر نيروهاي‌ مسلّح 358
374 ـ اوّل‌: منع‌ عضويّت‌ خارجيان‌ در نيروهاي‌ مسلّح 358
375 ـ دوم‌: منع‌ استقرار پايگاه‌ نظامي‌ خارجي 360
376 ـ سوم‌: منع‌ استفادة‌ شخصي‌ از امكانات‌ نظامي 361
بند دوم‌: مسائل‌ مشترك‌ نيروهاي‌ مسلّح 361
377 ـ اوّل‌: ارتش‌ (و سپاه‌) در زمان‌ صلح 361
378 ـ دوم‌: ترفيع‌ درجة‌ نظاميان 362
379 ـ سوم‌: نيروهاي‌ مسلّح‌ و سياست 362
380 ـ چهارم‌: دادگاههاي‌ خاصّ جرائم‌ نظامي‌ و انتظامي 364
فصل‌ چهارم‌: قوّة‌ قضائيّه 365
381 ـ مقدّمه‌: اِعمال‌ قوّة‌ قضائيّه 365
بخش‌ اوّل‌: كلّيّات‌ قوّة‌ قضائيّه 367
382 ـ بند اوّل‌: استقلال‌ قوّة‌ قضائيّه 367
اوّل‌: موقعيّت‌ قوّة‌ قضائيّه 367
383 ـ الف‌: خطيربودن‌ امر قضاء 367
384 ـ ب‌: در خطربودن‌ قضات 368
385 ـ دوم‌: لزوم‌ استقلال‌ براي‌ قوّة‌ قضائيّه 369
1/385ـ الف‌: استقلال‌ تشكيلاتي‌: 369
2/385ـ ب‌: استقلال‌ رفتاري‌ قاضي‌: 371
بند دوم‌: اهداف‌ و وظايف‌ قوّة‌ قضائيّه 373
اوّل‌: اهداف‌ قوّة‌ قضائيّه 373
386 ـ الف‌: پشتيباني‌ و احقاق‌ حقوق‌ عامّه 373
387 ـ ب‌: گسترش‌ آزاديهاي‌ مشروع 374
دوم‌: وظايف‌ قوّة‌ قضائيّه 374
388 ـ الف‌: رسيدگي‌ و صدور حكم 374
389 ـ ب‌: نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين 374
390 ـ ج‌: كشف‌ جرم‌، تعقيب‌ و مجازات‌ مجرمين 375
391 ـ د: پيشگيري‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمين 376
بند سوم‌: ادارة‌ قوّة‌ قضائيّه 376
اوّل‌: پيشينه 376
392 ـ الف‌: ادارة‌ قوّة‌ قضائيّه‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي 376
393 ـ ب‌: ادارة‌ قوّة‌ قضائيّه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي 378
دوم‌: نظام‌ كنوني‌ ادارة‌ قوّة‌ قضائيّه 379
الف‌: رياست‌ قوّة‌ قضائيّه 379
394 ـ يك‌: اوصاف‌ و شرايط‌ و رسميّت‌ رئيس‌ قوّة‌ قضائيّه 379
395 ـ دو: وظايف‌ و اختيارات‌ قانوني‌ رئيس‌ قوّة‌ قضائيّه 380
396 ـ سه‌: نظارت‌ شرعي‌ رئيس‌ قوّة‌ قضائيّه‌ بر آراء محاكم‌ و تعارض‌ آن‌ با قانون‌ اساسي‌ 382
397 ـ ب‌: وزير دادگستري 383
398 ـ يك‌: مسؤوليّت‌ روابط‌ قوّة‌ قضائيّه‌ با ساير قوا 384
399 ـ دو: قائم‌مقامي‌ رئيس‌ قوّة‌ قضائيّه 384
400 ـ بند چهارم‌: قضات 386
401 ـ اوّل‌: استخدام‌ قضات 386
402 ـ دوم‌: مصونيّت‌ قضات 389
403 ـ الف‌: اصل‌ منع‌ عزل‌ قضات‌ و موارد استثناي‌ آن 390
404 ـ يك‌: عزل‌ قضات‌ به‌ سبب‌ تخلّفات‌ و تقصيرات‌ شغلي 391
405 ـ دو: عزل‌ قضات‌ به‌ سبب‌ ارتكاب‌ جرائم‌ عمومي 392
406 ـ سه‌: عزل‌ قضات‌ به‌ سبب‌ فقدان‌ صلاحيّت‌ امر قضاء 393
407 ـ ب‌: منع‌ انتقال‌ و تغيير قضات 396
408 ـ ج‌: نقل‌ و انتقال‌ دوره‌اي‌ قضات 398
409 ـ سوم‌:مسؤوليّت‌ مدني‌ قضات 398
410 ـ الف‌: تقصير قاضي 399
411 ـ ب‌: اشتباه‌ قاضي 400
412 ـ ج‌: جبران‌ خسارت 401
413 ـ د: اعادة‌ حيثيّت‌ متّهم 402
414 ـ ه : مرجع‌ رسيدگي 402
چهارم‌: در وظايف‌ و اختيارات‌ قضات 403
415 ـ الف‌: الزام‌ به‌ رسيدگي‌ و صدور حكم 403
416 ـ ب‌: الزام‌ به‌ عدم‌ اجراي‌ آيين‌نامه‌ها (و قوانين‌) خلاف‌ قانون‌ و شرع 406
بند پنجم‌: دادگاهها 407
417 ـ اوّل‌: تشكيل‌ دادگاهها 407
دوم‌: محاكمات 408
418 ـ الف‌: اصل‌ علني‌بودن‌ دادگاهها 409
419 ـ ب‌: استثنائات‌ وارده‌ بر علني‌بودن‌ دادگاهها 410
420 ـ سوم‌: احكام 412
421 ـ بخش‌ دوم‌: تشكيلات‌ قوّة‌ قضائيّه 414
بند اوّل‌: ديوان‌ عالي‌ كشور 414
اوّل‌: كلّيّات 414
422 ـ الف‌: پيشينه 414
423 ـ ب‌: وضع‌ موجود 416
دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ ديوان‌ عالي‌ كشور 417
424 ـ الف‌: نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ در محاكم 417
425 ـ ب‌: ايجاد وحدت‌ رويّة‌ قضائي 418
426 ـ ج‌: محاكمة‌ رئيس‌ جمهور 419
427 ـ د: حلّ اختلاف‌ مراجع‌ قضائي 419
428 ـ ه : مرجعيّت‌ تجديدنظر در احكام‌ دادگاهها 420
429 ـ بند دوم‌: دادگاههاي‌ عمومي 421
430 ـ اوّل‌: سير تحول‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ (تعدّد مراجع‌ قضائي‌) 422
431 ـ دوم‌:نظام‌ كنوني‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ (مرجع‌ قضائي‌ واحد) 424
432 ـ بند سوم‌: مراجع‌ و محاكم‌ قضائي‌ اختصاصي‌ (استثنائي‌) 426
433 ـ اوّل‌: محاكم‌ نظامي 428
434 ـ الف‌: تعريف‌ جرم‌ نظامي 430
435 ـ ب‌: مجرمين‌ نظامي 431
436 ـ ج‌:مراجع‌ نظامي 432
دوم‌: دادگاههاي‌ انقلاب 432
437 ـ الف‌: تشكيل‌ دادگاههاي‌ انقلاب 432
438 ـ ب‌: صلاحيّت‌ دادگاههاي‌ انقلاب 433
سوم‌: ديوان‌ عدالت‌ اداري 435
439 ـ الف‌: طرح‌ قضيّه 435
440 ـ ب‌: تشكيلات‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري 437
ج‌: صلاحيّت‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري 438
441 ـ يك‌: رسيدگي‌ ابتدائي‌ و ماهوي 438
442 ـ دو: تجديدنظر شكلي‌ و ماهوي 438
443 ـ سه‌: نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ در هيأتها و كميسيونهاي‌ اداري 439
444 ـ چهار: ايجاد وحدت‌ رويّة‌ قضائي 439
445 ـ پنج‌: ابطال‌ مقرّرات‌ دولتي‌ خلاف‌ قانون‌ و شرع 440
چهارم‌: دادگاه‌ ويژة‌ روحانيّت 441
446 ـ الف‌: شأن‌ و منزلت‌ روحانيّون‌ و تشكيل‌ دادگاه‌ ويژة‌ روحانيّت 441
447 ـ ب‌: مشخّصات‌ اصلي‌ دادگاه‌ ويژة‌ روحانيّت 444
448 ـ ج‌: سازمان‌ قضائي‌ ويژة‌ روحانيّت 447
بند چهارم‌: سازماندهي‌ قضائي‌ جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي 447
اوّل‌: جرائم‌ سياسي 447
449 ـ الف‌: طرح‌ قضيّه 447
450 ـ ب‌: بينش‌ها و مفاهيم‌ جرم‌ سياسي 449
451 ـ ج‌: مفهوم‌ جرم‌ سياسي‌ در حقوق‌ موضوعه 449
452 ـ د: ارزيابي‌ مفاهيم‌ جرم‌ سياسي 451
453 ـ ه : تفاوت‌هاي‌ اصولي‌ جرائم‌ سياسي‌ با جرائم‌ عمومي 452
دوم‌: جرائم‌ مطبوعاتي 454
454 ـ الف‌: حقوق‌ مطبوعاتي 454
455 ـ ب‌: جلوة‌ سياسي‌ حقوق‌ مطبوعاتي 454
456 ـ ج‌: ارتكاب‌ جرائم‌ از طريق‌ مطبوعات 455
457 ـ د: موقعيّت‌ مضاعف‌ مطبوعات 456
سوم‌: رسيدگي‌ خاصّ قضائي‌ جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي 456
458 ـ الف‌: خصيصة‌ مشترك‌ جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي 456
459 ـ ب‌: آيين‌ دادرسي‌ و حضور هيأت‌ منصفه 457
460 ـ چهارم‌: پيشينة‌ جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ در ايران 458
461 ـ الف‌: جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ پيش‌ از انقلاب‌ اسلامي 459
462 ـ يك‌: در مورد جرائم‌ سياسي 459
463 ـ دو: در مورد جرائم‌ مطبوعاتي 460
464 ـ سه‌: در مورد هيأت‌ منصفه 461
465 ـ ب‌: جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي 462
466 ـ يك‌: لوايح‌ قانوني‌ و مقرّرات‌ انقلابي 462
467 ـ دو: قوانين‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اسلامي 463
468 ـ سه‌: قانون‌ بازسازي‌ نيروي‌ انساني‌ وزارتخانه‌ها و مؤسّسات‌ دولتي 463
469 ـ چهار: قوانين‌ مطبوعاتي‌ و هيأت‌ منصفه 465
469 مكرّر ـ پنج‌: لايحة‌ جرم‌ سياسي‌ و مخالفت‌ شوراي‌ نگهبان‌ با آن 466
پنجم‌: قانون‌ اساسي‌ و سازماندهي‌ جرائم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي 467
470 ـ الف‌: تعريف‌ جرم‌ سياسي 467
471 ـ ب‌: هيأت‌ منصفه 470
472 ـ ج‌: علني‌بودن‌ دادرسي‌ سياسي‌ و مطبوعاتي 472
473 ـ د: دادگاه‌ صالح‌ رسيدگي 473
بند پنجم‌: سازمانهاي‌ پشتيبان‌ قوّة‌ قضائيّه 473
اوّل‌: دادسراها 473
474 ـ الف‌: تاريخ‌ دادسرا 473
475 ـ ب‌: دادسرا در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 474
476 ـ يك‌: دادسراي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور 475
477 ـ دو: دادسراي‌ عمومي‌ و انحلال‌ آن 476
دوم‌: بازرسي‌ كلّ كشور 479
478 ـ الف‌: پيشينة‌ بازرسي‌ كلّ كشور 479
479 ـ ب‌: سازمان‌ كنوني‌ بازرسي‌ كلّ كشور 480
480 ـ فصل‌ پنجم‌: نهادهاي‌ اساسي‌ خاص 483
481 ـ بخش‌ اوّل‌: شوراها 483
مبحث‌ اوّل‌: كلّيات 487
بند اوّل‌: مفاهيم‌ شورا 487
482 ـ اوّل‌: مفهوم‌ اسلامي‌ شورا 487
483 ـ دوم‌: مفهوم‌ سياسي‌ شورا 489
484 ـ سوم‌: مفهوم‌ حقوقي‌ شوراهاي‌ محلّي 490
485 ـ الف‌: امور محلّي 490
486 ـ ب‌: مقامات‌ محلّي 491
487 ـ ج‌: تفوّق‌ حاكميّت‌ و وحدت‌ ملّي‌ و نظارت‌ حكومت‌ مركزي 491
بند دوم‌: اوصاف‌ مشترك‌ شوراهاي‌ محلّي 492
488 ـ اوّل‌: شخصيّت‌ حقوقي‌ شوراها 492
489 ـ الف‌: تكوين‌ شوراها از طريق‌ انتخابات‌ محلّي 493
490 ـ ب‌: استقلال‌ شوراها 494
491 ـ دوم‌: ارتباط‌ شوراها با مقامات‌ دولتي‌ در محل 494
492 ـ سوم‌: قلمرو اختيارات‌ شوراهاي‌ محلّي 496
چهارم‌: نظارت‌ بر كار شوراها و رسيدگي‌ به‌ تخلّفات‌ آنها 497
493 ـ الف‌: نظارت‌اداري 497
494 ـ ب‌: نظارت‌ قضائي 498
مبحث‌ دوم‌: تشكيلات‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كشور 499
495 ـ بند اوّل‌: شوراها در تقسيمات‌ كشوري 499
اوّل‌: شوراهاي‌ اسلامي‌ خارج‌ از محدودة‌ شهرها 500
496 ـ الف‌: شوراي‌ اسلامي‌ (روستا) ده 500
497 ـ ب‌: شوراهاي‌ اسلامي‌ دهستان‌ (بخش‌) 501
دوم‌: شوراهاي‌ اسلامي‌ در محدودة‌ شهرها 502
498 ـ الف‌: شوراي‌ اسلامي‌ محلّه‌ و منطقه‌ (شهرك‌)502
499 ـ ب‌: شوراي‌ اسلامي‌ شهر 503
500 ـ سوم‌: شوراي‌ اسلامي‌ بخش 504
501 ـ چهارم‌: شوراي‌ اسلامي‌ شهرستان 505
502 ـ پنجم‌: شوراي‌ اسلامي‌ استان 505
بند دوم‌: شوراي‌ عالي‌ استانها 506
اوّل‌: رسميّت‌ شوراي‌ عالي‌ استانها 506
503 ـ الف‌: تشكيل‌ شورا 506
504 ـ ب‌: موقعيّت‌ شورا 506
دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ عالي‌ استانها 507
505 ـ الف‌: نظارت‌ و هماهنگي‌ امور شوراها 507
506 ـ ب: تهيّه‌ و تقديم‌ طرحهاي‌ قانوني 508
507 ـ ج‌: ارتباط‌ شوراها با دستگاههاي‌ اجرائي 509
بخش‌ دوم‌: نهادهاي‌ خاصّ حكومتي 510
مبحث‌ اوّل‌: صدا و سيما 510
بند اوّل‌: نگرش‌ كلّي‌ و تطبيقي 510
508 ـ اوّل‌: طرح‌ مطلب 510
دوم‌: اصول‌ اجتماعي‌ حاكم‌ بر راديو و تلويزيون 511
509 ـ الف‌: اصل‌ اولويّت‌ منافع‌ عمومي 511
510 ـ ب‌: اصل‌ تداوم 512
511 ـ ج‌: اصل‌ بي‌طرفي 512
512 ـ د: اصل‌ تساوي 513
513 ـ سوم‌: جايگاه‌ راديو و تلويزيون‌ در نظامهاي‌ مختلف‌ سياسي 514
بند دوم‌: صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 517
اوّل‌: سير تحوّل‌ رسانه‌هاي‌ گروهي 517
514 ـ الف‌: انحصار دولتي‌ رسانه‌ها در نظام‌ گذشته 517
515 ـ ب‌: صدا و سيما در قانون‌ اساسي‌ 1358 518
516 ـ دوم‌: نظام‌ كنوني‌ ادارة‌ صدا و سيما 520
517 ـ الف‌: رئيس‌ سازمان 520
518 ـ ب‌: نظارت‌ بر سازمان 521
519 ـ يك‌: نظارت‌ مقام‌ رهبري 522
520 ـ دو: نظارت‌ شوراي‌ نظارت 523
521 ـ سوم‌: خطّ مشي‌ كلّي‌ و اصول‌ برنامه‌هاي‌ صدا و سيما 524
522 ـ الف‌: اصول‌ كلّي 524
523 ـ ب‌: برنامه‌ها 525
چهارم‌: ارزيابي‌ موضوع‌ صدا و سيما 526
524 ـ الف‌: از نظر مديريّت 526
525 ـ ب‌: از نظر اعتقادي 528
526 ـ ج‌: از نظر سياسي 528
527 ـ مبحث‌ دوم‌: شوراي‌ عالي‌ امنيّت‌ ملّي 529
بند اوّل‌: كلّيّات 530
528 ـ اوّل‌: پيشينه‌ و سير تحوّل‌ موضوع‌ امنيّت‌ ملّي 530
دوم‌: سازماندهي‌ شورا 532
529 ـ الف‌: تركيب‌ شورا 532
530 ـ ب‌: تشكيلات‌ دروني‌ شورا 532
بند دوم‌: اهداف‌ و وظايف‌ شوراي‌ عالي‌ امنيّت‌ ملّي 533
531 ـ اوّل‌: اهداف‌ شورا 533
دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ شورا 534
532 ـ الف‌: تعيين‌ سياستهاي‌ دفاعي‌ ـ امنيّتي‌ كشور 534
533 ـ ب‌: هماهنگي‌ امور كشور با تدابير دفاعي‌ ـ امنيّتي 534
534 ـ ج‌: بهره‌گيري‌ از امكانات‌ كشور براي‌ مقابله‌ با تهديدات‌ خارجي 536
سوم : مصوّبات‌ شوراي‌ عالي‌ و حدود اختيارات‌ شوراهاي‌ فرعي 537
535 ـ الف‌: مصوّبات‌ شوراي‌ عالي‌ امنيّت‌ ملّي 537
536 ـ ب‌: حدود اختيارات‌ شوراهاي‌ فرعي 538
537 ـ مبحث‌ سوم‌: مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام 539
بند اوّل‌: كليّات 539
538 ـ اوّل‌: طرح‌ «مصلحت‌ نظام‌» و تشكيل‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت 539
539 ـ دوم‌: مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي 542
540 ـ سوم‌: تشكيل‌ مجمع 543
چهارم‌:ادارة‌ مجمع 544
541 ـ الف‌: كميسيونهاي‌ مجمع 544
542 ـ ب‌: دبيرخانة‌ مجمع 545
543 ـ ج‌: شوراي‌ مجمع 546
بند دوم‌: وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع 546
544 ـ اوّل‌: حلّ اختلاف‌ مجلس‌ و شوراي‌ نگهبان 546
545 ـ الف‌: مصلحت‌ نظام 547
546 ـ ب‌: ارجاع‌ مصوّبة‌ مورد اختلاف‌ به‌ مجمع 548
547 ـ ج‌: حدود اختيارات‌ مجمع‌ در حلّ اختلاف‌ شورا و مجلس 549
548 ـ د: اعتبار مصوّبات‌ مجمع 550
549 ـ دوم‌: حلّ معضلات‌ نظام 551
سوم‌: ساير وظايف‌ و اختيارات 553
550 ـ الف‌: مشاوره‌ با رهبري‌ (با تأكيد بر تعيين‌ سياستهاي‌ كلّي‌ نظام‌) 553
551 ـ ب‌: وظايف‌ اتّفاقي 554
فهرست‌ الفبائي‌ تحليلي‌ موضوعات 555
فهرست‌ الفبائي‌ سادة‌ موضوعات‌ 581
فهرست‌ منابع‌ 603

مشخصات

سایر ویژگی‌ها
نویسنده
دکتر سید محمد هاشمی
ناشر
میزان
سال چاپ
1400
نوبت چاپ
سی و دوم
قطع
وزیری
نوع جلد
گالینگور
تعداد صفحات
656
شابک
978-964-7896-02-6
اشتراک در
مرا آگاه کن
Inline Feedbacks
View all comments

عنوان