سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل های کتاب:
– مفاهیم حقوق اساسی
– منابع حقوق اساسی
– مفهوم، ماهیت و ساختار سیاسی- حقوقی دولت
– ارکان تشکیل دهنده دولت
– اشکال دولت
– حکومت
– سازمان دهی قوای حاکم