توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم وکلیات
فصل دوم: انواع مال
فصل سوم: مالکیّت
فصل چهارم: مالکیتهای خاص و ویژه
فصل پنجم: شاخه های مالکیت
فصل ششم: وقف
فهرست منابع و ماخذ