توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– اوصاف بنیادی شرکت تجارتی
– تعدد شریک
– آورده و سرمایه
– شرکت در نفع و ضرر
– همسویی شریکان
– تشکیل شرکت تجارتی
– شرایط ماهوی
– شرایط شکلی
ضمانت اجراهای عیوب تشکیل شرکت
– شخصیت حقوقی
– تأسیس شرکت
– حیات شرکت
– تبدیل، ادغام، تجزیه و کنترل شرکت‌ها
– انحلال شرکت