توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: شرایط صدور حکم ورشکستگی
بخش دوم: ابعاد قضایی ورشکستگی
بخش سوم: دعوی جمعی ورشکستگی
بخش چهارم: اصل برابری بستانکاران
بخش پنجم: توقیف اموال ورشکسته
بخش ششم: احیاء اموال ورشکسته
بخش هفتم: راه حلهای قانونی
بخش هشتم: اعاده اعتبار
بخش نهم: تأسیسات بزرگ حقوقی در قلمرو حقوق ورشکستگی