سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل های کتاب:
– تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر: (حیثیت انسانی، حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت)
– تحلیل مفهوم حق
– محتوا و سیر تحول تاریخی حق ها
– مبانی توجیهی و اخلاقی حقوق بشر معاصر
– منابع حقوق بشر معاصر
– نظریه حقوق طبیعی سنتی
– حقوق طبیعی در دوره معاصر
– حقوق بشر و ایده قرارداد محوری
– قلمرو حق ها