سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشر دوستانه
– قلمرو و گستره اجرای حقوق بشردوستانه
– كاربرد روشها و ابزارهای نبرد
– حمایت از جمعیت غیر نظامی
– حمایت از مجروحان، بیماران و كشتی شكسته‌ها
– حمایت از اسیران جنگی
– حمایت از كاركنان مذهبی نیروهای مسلح
– حمایت از اموال فرهنگی
– حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا