سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل های کتاب:
– حق ها و آزادی‌های عام در حقوق بشر معاصر
– حق حیات در اسناد حقوق بشری
– حق مشارکت سیاسی در اسناد حقوق بشری
– آزادی مذهب
– تحلیل مفهومی و مبانی نظری
– حمایت های ویژه
– حقوق زنان در اسناد حقوق بشری
– حقوق معلولان
– حقوق اقلیت ها