سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل های کتاب:
– نسل نخست حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی
– حقوق آزادیهای فردی
– آزادیهای جمعی
– نسل دوم حقوق بشر یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
– حقوق اجتماعی
– نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی
– حق تعیین سرنوشت
– حق بر محیط زیست سالم
– حق بر میراث مشترک بشریت