سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– اصلاحات قانون اساسی و حقوق بشر
– چرا رویکرد حقوق محور منجر به اصلاح قانون اساسی میشود؟
– حقوق بشر و فرایند اصلاح قانون اساسی
– اعلامیه حقوق قانون اساسی
– اعلامیه حقوق قانون اساسی و استانداردهای بین المللی حقوق بشر
– تهیه پیشنویس اعلامیه حقوقِ قانون اساسی
– محتوای اعلامیه حقوقِ قانون اساسی
– تضمینات نهادی و رویه‌ای حقوق
– کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازوکارهای حقوق بشر
– مشارکت سازوکارهای حقوق بشر
– اهداف، اشکال و روش برنامه های کمکی
– همکاری