توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: برخی ملاحظات اساسی در مطالعات حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل دوم: عناصر تحلیل هر قاعده حل تعارض
فصل سوم: نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون
فصل چهارم: شناسایی و اجرای احکام خارجی
فصل پنجم: جایگاه حقوق بین‌الملل خصوصی در روابط میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل عمومی
فصل ششم: تمهیدات حقوق بین‌الملل در حمایت از بیگانگان در عرصه بین‌المللی
فصل هفتم: مروری بر قواعد حل تعارض ایران با توجه به حقوق بین‌الملل عمومی
نتیجه
ضمیمه
فهرست منابع
فهرست اعلام