سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– مبانی و کلیات
– مفهوم شناسی جنگ و تسلیحات بیولوژیک
– مفهوم جنگ
– پیشینه تاریخی جنگ و کاربرد جنگ افزارهای بیولوژیک
– نهاد های حقوقی نزدیک به جنگ و تسلیحات بیولوژیک
– تسلیحات بیولوژیک و سلاح های انهدام جمعی (کشتار دسته جمعی)
– تسلیحات بیولوژیک و نانو فناوری های نظامی
– الزامات حقوق بین الملل بشر دوستانه در تلاقی با جنگ و کاربرد تسلیحات بیولوژیک
– الزامات حقوق بین الملل بشر دوستانه درباره جنگ بیولوژیک با ابزار انتشار ویروس
– اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه درباره جنگ و تسلیحات بیولوژیک و مسائل مربوطه
– دلایل ممنوعیت تسلیحات بیولوژیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
– چالش های حقوقی در پرتو معاهدات بین المللی
– چالش های خارج از صور قراردادی
– دلایل و ضرورات حقوق بین الملل بشر دوستانه در قبال ممنوعیت تسلیحات بیولوژیک