سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– توسعه تاریخی حقوق بین‌الملل بشردوستانه
– مبنای قانونی معاصر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول بنیادین آن
– انواع مخاصمات مسلحانه
– وضعیت افراد در مخاصمات مسلحانه(رزمندگان، غیر نظامیان و اسرای جنگی)
– حفاظت از مجروحان، بیماران و غرق شدگان
– حقوق تصرف (اشغال) و حمایت از غیرنظامیان
– هدف‌گیری
– ابزار و متدهای جنگی
– اجرا، پیاده‌سازی و پاسخگویی