توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: دیدگاه ذینفعان مختلف و چالش‌های حقوق بین‌الملل
فصل دوم: صلاحیت قضایی و انتساب مسئولیت کشورها در فضای سایبری
فصل سوم: مقررات فضای سایبر و حقوق بشر
فصل چهارم: جنگ سایبری
فصل پنجم: کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه مانند حقوق بشردوستانه بین‌المللی در فضای سایبری
فصل ششم: جاسوسی سایبری
فصل هفتم: جرائم سایبری
فصل هشتم: تروریسم سایبری
فصل نهم: چشم‌اندازی از آینده حقوق بین‌الملل عمومی در فضای سایبری
فهرست واژگان
فهرست منابع و مآخذ