توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفهوم و قلمرو حقوق تجارت
– مفهوم و قلمرو حقوق تجارت
– تاریخچه حقوق تجارت و سیر تحولات آن
– استقلال حقوق تجارت و اصول بنیادین آن
– منابع حقوق تجارت
فصل دوم اعمال تجاری
– مفهوم عمل تجاری و معیار تجاری بودن و تقسیمات کلی اعمال تجاری
– بررسی تفصیلی اعمال تجاری ذاتی
– معاملات تجارتی تبعی
فصل سوم: تاجر، شرایط تجارت و الزامات تاجر
– شناخت تاجر
– شرایط اشتغال به تجارت
– الزامات و تکالیف تجار
منابع و مآخذ”