توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
باب اول: کلیات حقوق تجارت
باب دوم: شرکت های تجاری
باب سوم: قراردادهای تجاری
باب چهارم: ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته
باب پنجم: مالکیت معنوی
منابع