توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: کلیات حقوق تطبیقی و تعدد نظام های حقوقی
– کلیات حقوق تطبیقی
– تعدد نظام های حقوقی
بخش دوم: نظام های بزرگ حقوقی معاصر
– نظام حقوقی رومی – ژرمنی
– نظام حقوقی کامن لو