توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول- کلیات
فصل اول: ساختار دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، حدود و صلاحیت و وظایف آنها
فصل دوم: مفهوم سند و ارکان آن
فصل سوم: اقسام سند، ویژگیها، احکام و آثار آنها
فصل چهارم: مقررات کیفری قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص اسناد
بخش دوم- دعاوی و اعتراضات ناشی از تنظیم و به کارگیری اسناد رسمی در
ادارات و دادگاهها و آئین رسیدگی به آنها
فصل اول: ابطال سند رسمی، علل و موجبات آن
فصل دوم: موارد ابطال سند مالکیت و مراجع صلاحیتدار آن
فصل سوم: اصلاح سند مالکیت و مراجع صلاحیت دار آن
فصل چهارم: ابطال عملیات ثبتی
فصل پنجم: ابطال صورت مجلس تفکیکی
فصل ششم: الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله
بخش سوم- ضمایم و پیوست ها
منابع و مآخذ