توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: کلیات
فصل اول: اهداف قانون ثبت اسناد و املاك از الزامی كردن ثبت اسناد و املاك و آثار آن
فصل دوم: محدوده صلاحیت و حوزه عمل مأمورین ثبت
فصل سوم: مفهوم عملیات مقدماتی ثبت و مراحل آن
فصل چهارم: وضعیت و تكلیف نقل و انتقالات ملك ، در جریان عملیات مقدماتی
فصل پنجم: املاك قابل ثبت و آثار آن
فصل ششم: وضعیت اسناد عادی معامله از حیث پذیرش یا عدم پذیرش آن ها در دادگاه ها و ادارات
فصل هفتم: مفهوم سند مالکیت، نحوه ی صدور، اقسام و مسایل پیرامون آن
فصل هشتم: مراجع تشخیص و حل اختلاف ثبتی
فصل نهم: مقررات کیفری قانون ثبت اسناد و املاک و آیین رسیدگی به آنها
بخش دوم: انواع دعاوی ثبتی مربوط به املاك و آیین رسیدگی به آن ها
فصل اول: اعتراضات ثبتی و اقسام آنها
فصل دوم: دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
فصل سوم: افراز و فروش املاک مشاع
فصل چهارم: اعتراض به نظره کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و رأی هیأت هفت نفره واگذاری زمین در خصوص موات، بایر یا دایر اعلام نمودن اراضی و تقاضای ابطال آنها
فصل پنجم: اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: ضمائم
منابع و مآخذ