توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مفاهیم حقوق جزا
– تعاریف حقوق جزا و تقسیمات آن
– شعبه‌هاى حقوق جزا
بخش دوم: حقوق جزا و ارتباط آن با سایر رشته‌هاى حقوقى و علوم جزایى
– حقوق جزا و رابطه آن با سایر رشته‌هاى حقوقى
– ارتباط حقوق جزا با علوم جنایى
بخش سوم: تاریخچه تحوّل حقوق جزا
– حقوق جزا در دوران گذشته
– حقوق جزا در دوران معاصر
فهرست منابع و مآخذ