توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– اشتراك در فلسفه جرم بودن عمل ارتكابى
باب اول: جرایم علیه اموال و مالكیت به مفهوم اعّم
ـ سرقت
ـ كلاهبردارى
– خیانت در امانت
باب دوم: جرایم بر ضد اموال و مالكیت به معناى اخص
ـ جرم صدور چك پرداخت نشدنى
ـ جرم تخریب اموال
فهرست منابع و مآخذ