توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: جرایم ضدّ امنیت كشور
ـ جرائم ضدّ امنیت كشور مستوجب حد
ـ جرائم ضدّ امنیت كشور موجب تعزیر
ـ جرم سیاسى
بخش دوم: جرایم علیه نظام اقتصادى كشور
ـ پول تقلبى
ـ ربا و احتكار
ـ پول شویى
بخش سوم: جرایم علیه نظام اجتماعى
ـ جرم جعل و تزویر
ـ فرار زندانیان و محكومین قانونى و اخفاء مقصرین
ـ جرم رشاء و ارتشاء
فهرست منابع و مآخذ