توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: جنایات عمدى
ـ عنصر مادى جنایات عمدى
ـ عنصر معنوى جنایات عمدى
بخش دوم: جنایت غیر عمدى
ـ ركن معنوى جنایات غیرعمدى
ـ ركن مادى جنایات غیرعمدى
بخش سوم: مراحل مختلف عملیات اجرائى جنایات و همكارى در ارتكاب آن
ـ مراحل مختلف عملیات اجرائى جنایات
ـ همكارى در ارتكاب جنایات
بخش چهارم: راههاى اثبات جنایات
ـ ادله اثباتى عام
ـ قسامه
بخش پنجم: مجازات جنایات
ـ مجازات جنایات عمدى
ـ مجازات جنایات غیر عمدى
بخش ششم: تقلب در مواد غذائى، آرایشى،بهداشتى و داروئى
ـ تقلب در امور داروئى و بهداشتى
ـ تقلب در مواد غذائى، خوردنى و آشامیدنى
ـ مجازات جرم تقلّب در مواد غذایى، خوردنى،آشامیدنى
فهرست منابع و مآخذ